Til hovedinnhold
Norsk English

PROGRESS - Kartlegging av organisk materiale i prosessvann fra slakteri og videreforedlingsanlegg

PROGRESS-prosjektet skal se på sammensetning og næringsinnhold av organisk materiale i prosessvann fra slakteri og videreforedlingsanlegg av laks og ørret i Norge.

Kontaktperson

vises en utblødningstank. Vannet er blodrødt

Under slakting og videreforedling av laks og ørret bil det tilført store mengder sjø- og ferskvann som drar med seg organiske rester fra fisken i avløpet. Dette kan være blod, innmat, skjell, finner, kjøttrester eller skinn, som inneholder verdifulle næringsstoffer med høy kvalitet. Hvis restene blir skilt ut fra prosessvannet i en tidlig fase, kan de nyttes som næringsmidler og sådan bidra til reduksjon av matsvinn, samt en mer effektiv utnyttelse av fisken.

Eksempel fra to delstrømmer med organisk restmateriale som tilføres prosessvannet. Til venstre vises en utglødningstank og til høyre ser du et eksempel fra oppsamlingsfatet under en filetmaskin.

Verdifullt restråstoff

Mindre fragmenter og partikler som ender i prosessvannet inneholder høyverdig protein, kollagen, gelatin, omega-3 fettsyrer og mikronæringsstoffer. I utgangspunktet har materialet en hygienisk standard som tilsier at det kan nyttes til humant konsum, og kan omtales som restråstoff. Dette gjelder så sant råstoffet tas ut før det går i avløpet. For å ivareta kvaliteten er det viktig at rester fra de ulike delene av prosessen (delstrømmer) blir tatt ut fra prosessvannet tidlig, og at det blir stabilisert etter kort tid. Råstoffet vil da i mindre grad bli eksponert for patogener som naturlig forekommer i vannet og utenpå fisken, eller for naturlige bakterier som er til stede i ulike deler av fisken. Materiale fra de ulike delstrømmene har nemlig ulike nedbrytningshastigheter noe som gjør at det er særlig utsatt for mikrobiell og enzymatisk nedbrytning og oksidasjon. I tillegg vil økt temperatur og fragmentering føre til raskere forringelse av kvalitet. 

Det er flere studier som har sett på potensiale for utnyttelse av prosessvann fra sjømatindustrien, og selv om det pekes på mange komponenter med høyt markedspotensial som kan hentes ut, kreves det mer kunnskap rundt hvordan man kan få til gode metoder for uthenting og seperasjon. Det er også mangel på informasjon rundt volum av mindre biter og fragmenter som kommer fra de ulike delstrømmene og akkurat dette er et fokusområde i PROGRESS – prosjektet. 

Viktig kartlegging

Prosjektet skal kartlegge sammensetning og næringsinnhold av organisk materiale i prosessvann fra slakteri og videreforedlingsanlegg for laks og ørret i Norge. Første steg i prosjektet er å se på hvilke delstrømmer som er mest aktuelle. Videre vil en kartlegge næringsinnhold, sammensetning, volum og kvalitet av organisk materiale som inngår i de aktuelle delstrømmene, og til slutt vil en se på hvordan restråstoffet kan anvendes og vurdere verdiskapingspotensialet.

Prosjektet vil bidra med viktig kunnskap for økt anvendelse av restråstoff fra prosessvann, og resultatene vil komme hele sjømatnæringen til gode.

Forskningsprosjektet er finansiert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, som også har egen prosjektside.

Samarbeidspartnere: 

Mowi ASA, Hofseth International AS, Lerøy Aurora AS, Sinkaberg Hansen AS, NCE Aquatech Cluster.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2025