Til hovedinnhold
Norsk English

Morgendagens HMS-opplæring for verneombudene i norsk arbeidsliv

SINTEF gjennomfører et forskningsprosjekt på oppdrag fra LO, med mål om å innhente kunnskap om hvilke erfaringer verneombudene i norsk arbeidsliv har knyttet til dagens HMS-opplæring, og hvilke ønsker og råd de har til den fremtidige opplæringen.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Problemstilling og metode

Hvilke erfaringer har verneombudene i norsk arbeidsliv knyttet til dagens HMS-opplæring og hvilke ønsker og råd har de til den fremtidige opplæringen i verneombudsrollen? 

  • Konkretisering av problemstillingen:
    • Hvilke erfaringer og opplevd nytteverdi har verneombudene i Norge av dagens opplæring i rollen? Hva fungerer bra og hva bør forbedres? Innhold, form, varighet/tidsbruk, sammensetning (kontekst/risikofaktorer/størrelse på virksomhet).
    • Hvilke drivere og barrierer møter verneombudene i utøvelsen av sitt verv ute på arbeidsplassene? Hva er det som fremmer og hemmer utøvelsen av verneombudsrollen i norske virksomheter? 
    • Hvilke fremtidige behov for kompetanse og opplæring har verneombudene? Hvilken kunnskap og kompetanse bør inngå i HMS-opplæringen for verneombudene i Norge som er viktige i fremtidens arbeidsmiljø? 

Problemstillingene skal besvares gjennom en spørreundersøkelse, som sendes til verneombudene i norsk arbeidsliv. I tillegg skal også AMU-medlemmer få spørsmål om å delta i undersøkelsen for å gi sin vurdering og rapportere sine erfaringer med HMS-opplæringen. Spørreundersøkelsen skal sendes ut i løpet av tidlig høst 2024. 

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at tidligere forskning og erfaringer peker på behov for forbedringer knyttet til opplæringen som tilbys til og gjennomføres av verneombud. Blant annet viser tidligere SINTEF-forskning at det er behov for å styrke kunnskapen om psykososialt arbeidsmiljø i norske virksomheter, og at dette bør inngå i det systematiske HMS-arbeidet i større grad (Thun et al., 2022), samt at det er et stort potensial for å jobbe mer systematisk og forebyggende med emosjonelle krav som en risikofaktor i relasjonelle yrker, og at verneombudets rolle bør styrkes i dette arbeidet (Buvik et al., 2023). I tillegg har det fra januar 2024 kommet nye regler i arbeidsmiljøloven, som medfører at vi nå har mange nye verneombud i det norske arbeidslivet som også har krav på HMS-opplæring.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2024

Finansiering

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Samarbeidspartner

Sentio AS

Prosjekttype

Direkteoppdrag

Utforsk fagområdene