Til hovedinnhold
Norsk English

HMS-opplæring for verneombud og AMU-medlemmer

Målsetting med prosjektet er å få kunnskap om hvordan dagens HMS-opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg (AMU) fungerer i praksis, som et grunnlag for vurdering om det er behov for tiltak og endringer av dagens regulering og ordninger for HMS-opplæring.

Kontaktperson

Foto: Stockphoto/Microsoft

Prosjektet har tre overordnede problemstillinger: 

  1. Hvilken opplæring gis i dag?
  2. Hvordan fungerer dagens regelverk for HMS-opplæring?
  3. Hvilken betydning har dagens HMS-opplæring i praksis?

Problemstillingene skal besvares ved bruk og sammenstilling av ulike datakilder og metodetilnærminger og består av tre hoveddeler:

  • H1 - deskstudie av eksisterende kurstilbud for HMS-opplæring av verneombud og AMU-medlemmer.
  • H2 - en kvalitativ intervjustudie av relevante aktører. (verneombud, AMU-medlemmer, arbeidsgivere og kurstilbydere)
  • H3 - en kvantitativ spørreundersøkelse til verneombud og AMU-medlemmer i norsk arbeidsliv.

Leveransen er en sluttrapport som presenterer funn og forslag til aktuelle forbedringstiltak for dagens ordning for HMS-opplæring. 

SINTEF gjennomfører dette forskningsprosjektet på oppdrag fra Arbeidstilsynet som skal være et kunnskapsgrunnlag for HMS-opplæringen for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg i Norge. Arbeidstilsynet har fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å lede en partssammensatt arbeidsgruppe som skal foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av dagens regulering og ordning for HMS-opplæring. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2025

Finansiering

Arbeidstilsynet

Utforsk fagområdene