Til hovedinnhold
Norsk English

ReAdapt - Tilpasning av vannkraft til framtidens klimaekstremer

Minimere usikkerhet, sikre bærekraftig vannkraftproduksjon med fokus på ekstreme hendelser i et fremtidig klima

Kontaktpersoner

Nedbør og temperatur vil endre seg i framtidas klima, noe som gir nye utfordringer og muligheter for norsk vannkraft. Vi forventer en økning i frekvens, varighet og alvorlighet av ekstreme hendelser som flom, tørke og høye vanntemperaturer. Forskningsprosjektet ReAdapt skal studere hvordan vi kan tilpasse vannkraftsystemet til et nytt klima med fokus på ekstreme hendelser. Målsettingen er å opprettholde eller øke vannkraftproduksjonen samtidig som biomangfold opprettholdes i velfungerende økosystemer.

Økosystemer og alt liv i vann og vassdrag er tilpasset klimaforholdene slik det historisk har vært. Vannkraft er en viktig påvirkningsfaktor til alt liv i vassdrag, men vi har god kunnskap om både virkningene og hvordan tiltak kan utformes for å bedre forholdene for liv i regulerte elver. Økt hyppighet og alvorlighet av ekstreme hendelser kan forverre forholdene, men vassdragsregulering gir også en mulighet til å kompensere for negative klimaendringer.

 

ReAdapt skal bruke ti ulike scenarier for hvordan klima og ekstremhendelser kan utvikle seg. Hydrologiske modeller skal brukes for å beregne tilsig, vannføring og vanntemperatur. Kraftsystemmodeller skal deretter brukes for å finne framtidig energiproduksjon, strømpriser og  hvordan drift av magasin og kraftverk blir.

Vi har valgt et spesielt fokus på laks i ReAdapt ettersom det er en art som reagerer relativt raskt på endringer i de fysiske forholdene. Det finnes mye relevant kunnskap om hvordan laks reagerer på ulike klimatiske forhold som vi skal bruke sammen med eksperimentelle studier på NINAs forsøksstasjon på Ims. Der skal vi se hvordan laksen reagerer på ulike vannføringer og vanntemperaturer som igjen skal brukes i modeller for vekst og utvekling av laks. Sammen med modeller for klima, hydrologi og kraftproduksjon kan vi forutsi hvordan ekstreme klimahendelser påvirker laksen, og videre hvordan vi kan tilpasse vannkraft og sette inn avbøtende tiltak for å sikre både kraftproduksjon og laks i framtidas klima.

Partnere:


Dette er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2027

Utforsk fagområdene