Til hovedinnhold
Norsk English

PROPEL

Testing av Best Available Technology (BAT) for rensing av prosessvann fra pelagisk industri

Kontaktperson

Sild i produksjon. Foto: Vikomar AS

Hovedmålet i dette prosjektet er å teste og måle effekt av egnet tilgjengelig teknologi for rensing av prosessvann fra pelagisk industri.

Dette skal gjennomføres ved å kartlegge de ulike delprosessene hvor avløpsvann oppstår, og prøvetaking av dette. Videre vil ulike tilgjengelige og aktuelle teknologier kartlegges, før noen velges ut og testes i laboratorieskala. Til slutt skal det gjennomføres forsøk i større skala basert på resultatene fra laboratorieforsøkene. Teknologiene skal evalueres i henhold til kommende BAT-krav. Hensikten med prosjektet er å dokumentere testresultatene og vurdere egnethet opp mot kapasitet, renseeffekt, løpende vedlikehold og kostnader.

Pelagisk industri bruker store mengder sjø- og ferskvann under landing, sortering, kjøling, prosessering, transport mellom prosesstrinn og til renhold. Dette gir betydelige volum avløpsvann med høyt innhold av løst og partikulært organisk materiale, som potensialt vil forurense lokalt der det til slutt ender opp. Både vannvolum og -kvalitet varierer gjennom året, avhengig av sesong, fiskeart og type prosessering. Økt kontakttid mellom fisk og vann øker innholdet av proteiner og fett i vannet. Prosesseringsmetode vil også kunne føre til et prosessvann med ulikt innhold av organisk materiale, der eksempelvis filetering vil gi høyere organisk belastning på avløpsvannet enn rundfrysing.

EUs direktiv om industriutslipp (IED) regulerer utslipp fra enkelte virksomheter gjennom beskrivelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Til støtte for gjennomføring av regelverket utarbeides det referansedokument (BREF) som beskriver beste tilgjengelige teknikker for ulike bransjer. Referansedokumentene beskriver det man kjenner til av teknikker som bidrar til minst mulig belasting ved utslipp av blant annet avløpsvann til ytre miljø. Referansedokumentet som er relevant for pelagisk industri (Food, Drink and Milk Industries, BREF-FDM) ble publisert i 2019, og grenseverdiene skal implementeres i Norge innen desember 2023. Kravene innebærer øvre grenser for totalt suspendert stoff (TSS), organisk materiale (KOF), totalt nitrogeninnhold (TN) og totalt fosforinnhold (TP) i prosessvannet. Dagens rensing av avløpsvann fra pelagisk industri baseres i stor grad på filtrering, fettutskillere og flotasjon, men disse tiltakene gir ikke tilstrekkelig rensing for å oppnå de kommende kravene.

I dette FHF-prosjektet vil SINTEF, sammen med bedriftsaktører fra pelagisk industri, karakterisere dagens avløpsvann, samt se på historiske data fra prøvetaking av prosessvann, kartlegge aktuelle teknologiløsninger, teste og evaluere utvalgte teknologiløsninger i henhold til kommende krav, karakterisere avløpsvannet etter rensing. Vi vil også dokumentere testresultatene og vurdere egnethet opp mot kapasitet, renseeffekt, løpende vedlikehold og kostnader. Resultater fra prosjektet vil komme hele sjømatnæringen til gode, og har potensiell overføringsverdi til flere bransjer.

 

Det skal gjennomføres en teknologiworkshop med produksjonsaktører og teknologileverandører i Ålesund 6. november 2023. Workshopen har som formål å utveksle informasjon og kunnskap, samt samle oversikt over relevante leverandører og renseteknologier. Ta kontakt for mer informasjon og påmelding.

For mer informasjon om prosjektet se prosjektside på FHF sine nettsider: PROPEL.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Samarbeidspartnere

Fosnavaag Pelagic AS, Vikomar AS, Nergård AS

Finansiering

FHF

Utforsk fagområdene