Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskapsinnhenting om ambulant psykisk helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

Prosjektets mål er å fremskaffe kunnskap om ambulant psykisk helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner, ut fra barnevernets perspektiv. Vi ser på former for ambulant psykisk helsehjelp, hva som kjennetegner hjelpen, nytte og tilgang til ambulant hjelp i forhold til behovet, slik barnevernet erfarer det.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Følgende problemstillinger belyses i dette prosjektet: hvilke former for ambulant psykisk helsehjelp mottar barn og unge på barneverns-institusjoner, hvordan foregår, og hva kjennetegner hjelpen som gis? Hva er institusjonsansatte sine erfaring med, og oppfatning av hjelpen som gis til barn og unge? Oppleves hjelpen som nyttig og tilstrekkelig? Hvordan beskriver barnevernet utfordringene i dette feltet, og samarbeidet med psykisk helsevern?

Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer med ledere og helseansvarlige i 18 barnevernsinstitusjoner over hele landet, og med regionalt helseansvarlige i Barne- ungdoms og familieetaten, Bufetat. Det gjøres også en dokumentstudie som gir et bilde av ambulant psykisk helsehjelp, slik det framgår "på papiret" - i politikkutforming og ved tilsyn.

I prosjektet fant vi at godt over halvparten av barnevernsinstitusjonene hadde erfaring med å motta ambulant psykisk helsehjelp, og at det varierer mye mellom institusjonene hvilket omfang og former for ambulante tilbud de har fått. Mange hadde gode erfaringer med ambulante tilbud, og ønske om økt tilgang til ambulant psykisk helsehjelp.

Rapporten gir eksempler på ulike typer ambulante team, opplevd tilgjengelighet, fleksibilitet og nytte, og utfordringer barnevernet opplever knyttet til det å sørge for psykisk helsehjelp. Rapporten viser også at kommunale tjenester brukes i liten grad, og at det er stor enighet om at det vil være nyttig med mer samarbeid.

Prosjektets gjennomgang av politikkdokumenter og tilsyn tyder på stor bevissthet om utfordringene knyttet til psykisk helse hos barn i barnevern, men lite konkretisering av strategi for å oppnå mål om mer ambulant psykisk helsehjelp.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2023

Last ned rapporten fra prosjektet

 

Finansiering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir

Prosjekttype

Oppdrag fra offentlig myndighet

Utforsk fagområdene