Til hovedinnhold
Norsk English

GP Seaweed

GP Seaweed skal utvikle teknologi og kunnskap om oppskalering og modernisering av tareoppdrett, og samtidig utvikle nye, klimavennlige produkter fra dyrket tang for blågrønne verdikjeder.

Kontaktperson

Nye produkter fra dyrket tang for blågrønne verdikjeder (GP Seaweed) skal utvide tareoppdrett i Norge til industriskala produksjon av nye, bærekraftige og klimapositive produkter fra tare som kommer til å få fart på industrien og sette kursen videre for at Norge skal være ledende innen tare- og tangoppdrett internasjonalt.

Hovedfokuset blir på produkter innen fire markedsområder: matingredienser, dyrefôr, bionedbrytbare plasterstatninger og gjødsel/biokull.

Mat er et stort bruksområde innen den enorme asiatiske produksjonen av dyrket tang. For det europeiske markedet, hvor mattrygghet er høyst prioritert, står allerede norske produsenter i forkant av teknologiutvikling som sikrer trygge nivåer av uønskelige bestanddeler (f.eks. jod, tunge metaller, allergener). GP Seaweed skal bidra til utviklingen som trengs for oppskalering av teknologier, reduksjon av kostnader knyttet til prosessering, og skreddersying av før-prosesseringen mot ulike produkter. 

Fôringredienser fra dyrket tang er per i dag kun brukt i lave volumer i økologisk landbruk. Pågående forskning hos NTNU og SINTEF skal gi viktig kunnskap om effektene av individuelle komponenter i tang og deres potensiale som funksjonelle ingredienser. 

Plast basert på polysakkaridene som finnes i tang skal, i tillegg til å erstatte fossilbaserte produkter, være bionedbrytbar. På denne måten kommer den ikke til å bidra til miljøproblemer slik som marin forsøpling eller spredning av mikroplast.

Produkter for landbruk som er basert på biokull (biochar) og funksjonelle ekstrakter skal sikre den permanente fjerningen av karbon fra karbonsyklusen, kombinert med jordforbedring. Dette skal muligjøre positive langtidseffekter for miljø og samfunn. Disse to bruksområdene kommer til å bli viktige drivere for å øke etterspørselen etter biomasse.

Prosjektet er en del av Grønn Plattform fra Forskningsrådet.