Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Nasjonalt forløp for barnevern

Evalueringen av Nasjonalt forløp for barnevern skal gi kunnskap om hvorvidt, og hvordan, forløpet bidrar til at flere barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock (ESB Professional)

Helsedirektoratet og Bufdir har igangsatt flere tiltak for å sikre bedre helsehjelp til barn og unge i barnevernet. Ett av tiltakene er: Nasjonalt forløp for barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus. SINTEF skal følgeevaluere ordningen ut 2027, og undersøke om omfang av kartlegging/utredning av barn i barnevern øker, og om flere får helhetlig ivaretakelse av helsebehov gjennom dette tiltaket.

Hovedproblemstillinger

Evalueringen vil følge utviklingen underveis, og undersøke følgende hovedproblemstillinger.

  1. I hvilken grad bidrar innføring av Nasjonalt forløp til at barn i barnevernet blir kartlagt og utredet for psykiske og somatiske helseplager, tann- og munnhelseproblemer, samt seksuelle helseproblemer og rusproblemer?
  2. I hvilken grad bidrar forløpet til en helhetlig ivaretakelse av barnets helsebehov?
  3. Hvilke erfaringer har barn og omsorgspersoner med å delta i forløpet?
  4. I hvilken grad bidrar forløpet til bedre/endret fordeling av ansvar og oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevern-tjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste, den fylkes-kommunale tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for barn og unge?
  5. Hvordan erfarer ansatte i den kommunale barneverntjenesten at ansvar, oppgaver og samarbeid mellom de aktuelle tjenestene for barn og unge fungerer?
  6. Hvordan erfarer ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og spesialisthelse-tjenesten for barn og unge at samarbeidet i forløpet fungerer?

Organisering

Evalueringen organiseres i fire arbeidspakker som undersøker:

  1. Forløpets bidrag til mer — og helhetlig helsehjelp.
  2. Barn og omsorgspersoners erfaringer med forløpet.
  3. Ansvarsfordeling og samarbeid i tjenestene.
  4. Implementering av Nasjonalt forløp.

Datainnsamling

Datainnsamlingen vil gjøres gjennom en kombinasjon av kartlegging, spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer rettet mot de ulike aktørgruppene i forløpene, og bruk av registerdata.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Finansiering

Helsedirektoratet

Utforsk fagområdene