Til hovedinnhold
Norsk English

DECAMMP - Ammoniakk-cracking for karbonfri kraftproduksjon

Gassturbiner som går på naturgass er hovedkraftkilden offshore. Derfor står naturgass for det meste av klimagassutslipp på den norske sokkelen.

Kontaktperson

Avkarbonisering av offshore-aktivitet er nødvendig for å nå nullutslippsmålet.

Avkarbonisering av gassturbiner kan gjøres ved å bruke karbonfrie drivstoff, som ammoniakk. Dette gjelder spesielt i installasjoner der det ikke er mulig å implementere andre utslippsreduserende løsninger på grunn av lokasjon.

Ammoniakk er et attraktivt alternativt drivstoff fordi det har høy energitetthet; små volum inneholder en større mengde energi sammenlignet med andre drivstoff.  Transport av ammoniakk er allerede kommersialisert og fraktteknologien er moden, så det er mulig å transportere ammoniakk på land til installasjoner offshore. 

Ren ammoniakk kan ikke brukes direkte som drivstoff for gassturbiner. En løsning for å omdanne ammoniakken til et funksjonelt drivstoff er via «cracking» av ammoniakk for å produsere en blanding av hydrogen og ammoniakk som kan brukes som gassturbin-drivstoff. Ammoniakk-cracking er kommersialisert, men dagens teknologi har betydelige ulemper.

DECAMMP skal bidra til å løse viktige tekniske barrierer for ammoniakk-cracking, som mangelen på rimelige katalysatorer som virker ved lave temperaturer. Dette vil gjøre det mulig å benytte seg av overskuddsenergien ved offshore installasjoner. DECAMMP skal også utvikle den nødvendige reaktor-teknologien, samt en energi-effektiv prosess som er tilpasset kravene offshore. Dette skal gjøres ved å ta hensyn til blandingene som er optimale for gassturbinddrift og samlet utslippsreduksjon.

I dag er det en stor flåte med gassturbiner i drift verden over som kan ha nytte av resultatene fra DECAMMP. Selv om konseptet er rettet mot offshore installasjoner, der resultatene vil ha betydelig innvirkning, forventer vi også at kraftproduksjon med bruk av ammoniakk og bruk av lavtemperatur-cracking også vil spille en rolle i framtidens nullutslipps-kraftsystem på land.

Hovedmål: Å utvikle en gjennomførbar konseptuell design for kritiske komponenter og prosesser som kreves for å muliggjøre bruk av NH₃/H₂-blandinger for karbonfri drift av offshore gass turbiner. For å oppnå dette målet vil prosjektet forfølge følgende sekundære mål:

Sekundære mål:

  • Å utvikle nye materialer og øke kunnskapen om hvordan katalysatoregenskaper kan optimaliseres for å muliggjøre et kostnadseffektivt system for delvis nedbrytning («cracking») ved lav temperatur med høy aktivitet og langvarig stabilitet.
  • Å utvikle en integrert reaktormodell for ammoniakk-cracking som implementerer eksperimentell kinetikk og strømningsegenskaper ved relevant skala og driftsforhold.
  • Å forstå grensesnittene mellom offshore ammoniakk-lagring, ammoniakk-cracking og gassturbin.
  • Å utvikle en konseptuell design og modell av en integrert prosess for ammoniakk-cracking som tar hensyn til driften av gassturbiner i offshore installasjoner, inkludert evaluering av muligheter for å integrere NH₃-nedbrytningsenheten og forbrenningen.
  • Å evaluere potensialet til den foreslåtte konseptuelle designen i form av effektivitet og ytelse.

Prosjektpartnere:

Forskningspartnere:

Industri partnere:

Finansiert av:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027