Til hovedinnhold
Norsk English

Alvorlige ulykker i kystfiskeflåten - årsaker og tiltak

Prosjektet vil bidra med kunnskap og forslag til konkrete og målrettede tiltak som kan redusere risiko for alvorlige arbeidsulykker og arbeidsrelatert fravær i kystfiskeflåten.

Kontaktperson

Fiskeryrket har lange tradisjoner i Norge, det skaper store verdier, men for fiskeren er det en krevende arbeidsplass. Stortinget har vedtatt en nullvisjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet. Antall dødsulykker er fortsatt svært høyt i fiskeri, med et snitt på over 5 omkomne per år i perioden 2010-2021. Dødsulykker forekommer særlig i kystflåten, og fiskere som er alene om bord er spesielt utsatt.

SINTEF Ocean har vært en pådriver for forbedringer innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i fiskeflåten i flere tiår og gjennom dette prosjektet fortsetter dette arbeidet. Det er viktig å skape sikre arbeidsplasser, og for å finne de gode tiltakene kreves en bred forståelse av alle forhold som påvirker risiko for ulykker og skaper helsemessige utfordringer i fiskernes arbeidsmiljø. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget gir et verdifullt utgangspunkt, men oppdatert kunnskap om både direkte og indirekte årsaker til ulykker og belastningsskader trengs for å sikre en systematisk tilnærming som støtter opp under myndighetenes og fiskernes forebygging av arbeidsrelatert fravær.

Kystfiskere er utsatt for både alvorlige arbeidsulykker og belastningsplager. Dette prosjektet omhandler HMS i utøvelsen av fiskeryrket i ulike driftsformer i kystfiskeflåten. Problemstillingene som ligger til grunn for arbeidet er: Hvilke hendelser og årsaksforhold fører hyppigst til dødsulykker, alvorlig personskade og arbeidsrelatert fravær i kystfiskeflåten? Hvilke målrettete tiltak kan bidra til å redusere risikoen for arbeidsulykker og belastningsskader?

Prosjektets hovedmål er å foreslå konkrete og målrettete tiltak for å redusere risikoen for ulykker og arbeidsrelatert fravær i kystfiskeflåten, basert på oppdatert kunnskap om ulykker og utfordringer i arbeidsmiljøet.

Prosjektet har tre delmål:

  • Delmål 1: Etablere kunnskap om direkte og indirekte årsaker til akutte skader og belastningsskader i kystfiskeflåten, basert på oppdatert og systematisert ulykkesstatistikk fra tilgjengelige kilder.
  • Delmål 2: Utarbeide ulykkesscenarier for de fem mest frekvente hendelser som medfører dødsfall eller alvorlig skade, som underlag for prioritering av tiltak. Synliggjøre behov fortiltak (fysisk/teknisk, organisatorisk, regulatorisk).
  • Delmål 3: Utarbeide målrettete tiltak i samarbeid med sentrale interessenter (næringsaktører, teknologi- og tjenesteleverandører, forsikring, forvaltning og tilsynsmyndigheter)

Rapport:

Media:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Utforsk fagområdene