Til hovedinnhold
Norsk English

RI Seaweed

Norsk taresenter er en nasjonal forskningsinfrastruktur som skal fremme forskning og fasilitere utviklingen av nye teknologier for industriell dyrking og bruk av tare.

Kontaktperson

Senteret vil bidra til det grønne skiftet, flere av FNs bærekraftsmål og oppnåelse av Parisavtalen. 

Dyrking av havet er nødvendig for å dekke behovene for mat, fôr, materialer, energi og klimaløsninger til en økende global befolkning. Norge, som har en av verdens lengste kystlinjer, kan ta en ledende rolle i en slik utvikling. Norsk taresenter skal bidra til dette med en unik infrastruktur for forskning og innovasjon langs hele verdikjeden for makroalgedyrking. 

Norsk taresenter tilbyr moderne utstyr for forskning og innovasjon i en integrert fullskala teknologiplattform som drives av tverrfaglige kunnskapsmiljøer ved SINTEF og NTNU i tett samarbeid med industri. Infrastrukturen består av land- og sjøanlegg for makroalgedyrking på kystnære og eksponerte lokaliteter og i integrert produksjon med laks i integrert multi-trofisk akvakultur (IMTA). 

Sjøanleggene og arealene rundt visualiseres med matematiske havmodeller koblet til sensornettverk for overvåking av miljøbetingelser, opptak av næringsstoffer og CO2 og produksjon av makroalger i anleggene. Det vil bli etablert et automasjons- og robotikklaboratorium for land- og sjøanlegg, et mobilt system for pre-prosessering, stabilisering og lagringsløsninger for innhøstet råstoff samt laboratorier for prosessering, produktutvikling og kvalitet. 

Senteret bidrar til effektivisering av makroalgedyrking og utnyttelse, og demonstrering av lønnsomme løsninger for å tette gapet mellom dagens produksjon på noen hundre tusen tonn og et estimert potensial på 4 millioner tonn til en verdi at 8 milliarder kroner i Norge i 2030. Til sammenligning har global produksjon passert 36 millioner tonn. 

Besøk senteret nettside her

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2031

Senteret er et samarbeid mellom SINTEF og NTNU med finansiell støtte fra Norges forskningsråd.