Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskapsgrunnlag for forebygging av selvmord i Vestland fylkeskommune

Hovedmålet med prosjektet har vært å gi Vestland fylkeskommune et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om selvmordsforebygging, som skal danne grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med å vurdere tiltak inn mot spesifikke grupper i fylket.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Kunnskapsgrunnlaget inneholder følgende tre hovedelementer, som også danner strukturen i forskningsrapporten:

  1. Statistikk på hvor mange, og hvem (jf. bakgrunnsvariabler under) som begår selvmord i Vestland, sammenliknet med andre fylker. Aktuelle bakgrunnsvariabler som er benyttet i analysene er: kjønn, alder, utdanning, yrkesgruppe, sosioøkonomisk status (inntekt), sivil status, geografisk område, metode for selvmord.
  2. Kvalitative analyser av nasjonal kunnskap om trender og mørketall.
  3. Oversikt over regionale og kommunale tiltak som har vist seg effektive i selvmordsforebygging. Av særlig interesse er kobling til arenaer der fylkeskommunen har virkemiddel.

Det er benyttet både registerdata på individnivå, data fra kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, samt intervju, workshop og litteratur-gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur for å besvare forskningsspørsmålene i prosjektet.

Last ned rapporten fra prosjektet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Finansiering

Vestland fylkeskommune

Samarbeidspartnere

Folkehelseinstituttet ved Kim Stene-Larsen og Lars Johan Hauge

Prosjekttype

Oppdragsforskning

Utforsk fagområdene