Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av datakriminalitet

Prosjektet skal øke kunnskapen om datakriminalitet som fenomen og omfanget av datakriminalitet i Norge.

Kontaktperson

Illustrasjon: Per Håkon Meland

Riksrevisjonen påpekte i 2021 at uklarhet rundt begrepet datakriminalitet har skapt utfordringer, slik som mangel på effektive strategier og tiltak på området. Fenomenet omtales også med andre begreper, som IKT-basert kriminalitet, cyberkriminalitet, digital kriminalitet og IKT-relatert kriminalitet. Historisk sett er begrepene IKT-kriminalitet og datakriminalitet anvendt siden 1970-tallet, men begrepenes betydning har endret seg over tid og mange tidlige definisjoner regnes i dag som utdaterte. Dagens skjønnsbasert fastsettelse av hva som betegnes som datakriminalitet fører ulik tolkning av politidistrikter, særorganer og nasjonale myndigheter. Også i internasjonal litteratur pekes det på at informasjon rundt og begreper som computer crime, data crime og cybercrime er diffuse. Både i Norge og internasjonalt regnes anmeldelsesraten for datakriminalitet som relativt lav, og det er derfor vanskelig å anslå hvor utbredt fenomenet egentlig er.

SINTEF utarbeider en systematisk kunnskapsoversikt over begreper knyttet til datakriminalitet og sammenstiller hvordan ulike studier operasjonaliserer disse begrepene. Prosjektet skal basert på disse resultatene foreslå en metode som kan anvendes her i Norge for å måle omfang og utvikling over tid.

Resultatene fra dette prosjektet skal blant annet bidra til mindre forvirring rundt hva datakriminalitet er og hvilke handlinger som er straffbare. Dette kan være med på å øke risikoforståelse og anmeldelsesrate hos alle typer organisasjoner og privatpersoner, og gjøre det enklere å vurdere hvilke tiltak samfunnet skal sette inn for å beskytte næringsliv og befolkningen som helhet, justere straffeutmålingene og øke tilliten til politiet knyttet til data/cyber-domenet.

Prosjektet er på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Finansiering

Justis- og beredskapsdepartementet

Prosjekttype

Direkteprosjekt