Til hovedinnhold
Norsk English

SamVann - Samfunnsøkonomisk verdi av flomdemping fra vannkraftregulering

Flom skaper omfattende skader på bygninger, infrastruktur og landarealer, og dette er forventet å øke i en fremtid der klimaendringer fører til økt hyppighet og størrelse av flom, særlig i form av regnflommer. I prosjektet SamVann skal vi se på den samfunnsøkonomiske nytteverdien av flomdemping fra eksisterende vannkraftmagasiner og reguleringer.

Kontaktpersoner

Vannkraftprodusenter kan operere innenfor sitt handlingsrom for å bidra til å begrense flomskader, og dermed kan samfunnet som helhet bli spart for store kostnader.

For å kunne veie samfunnsøkonomiske kostnader ved forebyggende tiltak som nedtapping av magasiner i forkant av en flom opp mot samfunnsøkonomisk nytteverdi av unngåtte skadekostnader, trengs det oppdatert kunnskap om kostnadsfunksjoner og -drivere ved flom.

I tillegg vil klimaendringene gi mindre forutsigbare flomforløp, slik at man trenger mer kunnskap om hvordan de ulike kostnadskomponentene påvirkes av nye hydrologiske forhold og ulike flomparametere, som flomtopp og hastighet og varighet på vannføringen.

Forskningspartnere:

Bedriftspartnere:

Andre prosjektpartnere:

Samarbeider med:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Utforsk fagområdene