Til hovedinnhold
Norsk English

RENstøy - Prosjektering av nett for belastninger i installasjoner med hensyn på Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL)

Elektrifisering av transport (elbil, elbuss, elferger, banetransport, osv.), fiskeoppdrettsanlegg, petroleumsnæringen, mm. medfører økte og mer komplekse strømuttak fra strømnettet.

Kontaktperson

Flere av lastene medfører innvirkning på spenningskvalitetsparametere, som overharmoniske spenninger, spenningssprang og flimmer, som kan bli mer begrensende enn selve effektuttaket. Nettselskap har derfor begynt å stille krav til innvirkning på spenningskvalitetsparametere for enkeltkunder (emisjonsgrenser / støykvoter) utover kravene i Forskrift om Leveringskvalitet.

REN har utviklet et verktøy basert på standarder fra International Electrotechnical Commission (IEC) som hjelper nettselskapene med å beregne innvirkning fra laster og dele ut støykvoter. Selv om verktøyet er populært og benyttes av de mange norske nettselskap, er det en svakhet at beregningene som ligger til grunn for verktøyet er konservative. Bruksområdet er også begrenset til å stille krav til overharmoniske spenninger i radielt driftede nett.

Det finnes underlag fra IEC om hvordan funksjonaliteten kan utvides til maskenett og med flere spenningskvalitetsparametere. Utfordringen er at metodene er preget av usikkerhet, konservative anslag og behov for casespesifikke vurderinger. I praksis vil derfor et verktøy utviklet direkte på metodene være tungvint å bruke og gi for konservative resultater. Dette medfører økte nettkostnader og økt tidsbruk ved nettilknytninger.

Prosjektet skal kombinere mer detaljert, tilgjengelig metodikk for simuleringer med den grunnleggende og praktiske metodikken fra IEC. Dette resulterer i et verktøy som gir mindre konservative beregninger og som er mer praktisk anvendbart. På den måten kan tilknytninger gjøres mer effektivt, og med lavere nettkostnader.

De utviklede metodene skal verifiseres med detaljerte simuleringer og med målinger fra ferdigstilte tilknytningsprosjekter hos prosjektpartnerne.

Prosjekteier: REN

Partnere:


Dette er et "Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)", finansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023