Til hovedinnhold
Norsk English

OMB6 – Optimalisert drift av maritime batterisystemer

Optimalisert drift av maritime batterisystemer basert på 6 års operasjonelle data fra to kommersielle batterihybride fartøy.

Kontaktperson

Ferge

Det er et gap mellom insentiver og målsetninger for akselerert bruk av batterier i maritime sektor og de faktiske forbedringer som operatører og redere erfarer.  Samtidig opplever flere norske skipsredere og operatører et økende økonomisk press  for å gi betydelige bidrag til det grønne skiftet, blant annet gjennom innstallering av batterier.

OMB6 logo

Dette prosjektet sikter mot å oppnå 5-10% økt gevinst på å benytte batterier på skip for derigjennom å bidra til at Norge forblir i fronten av den internasjonale innsats for elektrifisering av vannbåren transport. Konsortsiet som er dannet består av Havilla, Equinor, Corvus, SINTEF Energi og IFE. Tre planlagte innovasjoner skal utløse operasjonelle gevinster som vil akselerere elektrifiseringen av vannbåren transport.

For det første vil en analysere og utnytte målinger gjort på skip i operasjon med installerte batterier for derigjennom å identifisere forbedringer i hvordan batteriene kan utnyttes bedre. En vil samtidig se på hvordan forskjellige operasjonelle strategier påvirker hvordan batterienes degraderes og ta hensyn til dette ved optimering av driftsstrategi. En vil også se på lønnsomheten ved å installere ytterligere batterier ombord, og da spesielt se på gevinstene hvis en samtidig også tilrettelegger for lading offshore slik at en kan få større nytte av batteriene enn det som i dag er mulig.

Det planlegges videre at forbedringer i driftsstrategier vil bli implementert  ombord i to kommersielle offshore supply fartøyer (PSVs) og at en på disse vil gjennomføre omfattende tester slik at en kan iterere seg frem til optimal drift av batterisystemene ombord.

Til sist planlegges det å utarbeide veikart for økt elektrifisering som kan bidra til å øke investorenes tro på at det lønner seg å installere batterier på slike fartøyer. Dette vil inkludere kostnadsanalyser for installasjon av batterier på supply fartøy så vel som mulige synergier for fartøyer i andre sektorer.

Mengden måledata i kombinasjon med teoretisk arbeid, praktisk utprøving og implementering forventes å bidra til et suksessfullt resultat. Prosjektet forventes å gi viktige bidrag til fremtidige bruk og videreutvikling av batterisystemer for skip.

Leveransene fra prosjektet:

  • Metodikk for å etablere forbedrede strategier for driften av batterier på skip basert på de erfaringer en opparbeider i prosjektet (dataanalyse og læring, estimering og testing av batteri degradering, utnyttelse av offshore lading)
  • Test resultater fra omfattende testing og optimering på to PSV'er. Testingen vil verifisere og kvalitetssikre ny metodikk for etablering av driftsstrategier for batterier på skip.
  • Veikart for økt elektrifisering for å styrke investorers tro på verdien av å installere batterier på skip, basert på kostnadsanalyser og mulige synergier for fartøyer i andre sektorer.

Prosjektets langsiktige effekt

  • forbedret gevinst på 5-10% ved bruk av utviklet metodikk for driftsstrategi for batterier på skip
  • bidra til ytterligere innsats på fremtidig F&U og investorers tiltro til fortsatt elektrifisering av fartøyer for å redusere kostnader og utslipp

Prosjekteier og ansvarlig organisasjon: Havila Shipping AS

Prosjektleder: Equinor Energy AS
Kontaktperson:  

Partnere:


Dette er et Innovasjonsprosjekt for næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024