Til hovedinnhold
Norsk English

HydroConnect

Dette prosjektet skal undersøke om norsk vannkraft kan spille en vesentlig rolle i kampen mot klimaendringer.

Kontaktperson

Andelen ikke-regulerbar kraft øker i Europa, og fram mot 2050 skal hele den Europeiske elektrisitetsforsyningen være fornybar. Norsk vannkraft har stor lagringskapasitet i eksisterende magasin som kan brukes til storskala balansering og energilagring i samvirke med kraftnettet på kontinentet og i Storbritannia.

HydroConnect skal å analysere hvilke innvirkninger norsk vannkraft har på CO2-utslipp i Europa, strømpriser i Norge og Europa, samt miljøforhold i norske magasin og vassdrag. Forskningen tar utgangspunkt i ulike scenarier for utvikling av kraftsystemet og mellomlandsforbindelser i 2030 og 2050.

Vi trenger mer kunnskap om hvordan vannkraft kan utnyttes for å balansere de variable og fornybare energikildene. HydroConnect skal evaluere effekten av at det norske vannkraftsystemet leverer balansekraft på korte og lange tidshorisonter til det europeiske kraftsystemet på kort (2030) og lang (2050) sikt, og med utgangspunkt i ulike scenarioer av hvordan kraftsystemet utvikler seg.

Prosjektet tar utgangspunkt i disse viktige forskningsspørsmålene:

  1. Hvordan kan norsk vannkraft bidra til avkarboniseringen av det europeiske kraftsystemet?
  2. Hva er konsekvensene for det norske kraftsystemet ved å levere balanseringstjenester til Europa?
  3. Hvilke implikasjoner har deltakelse i flere markeder for drift og inntektene til vannkraftverkene?
  4. Hva vil være konsekvensene av fremtidig vannkraftdrift for miljøforholdene i vannmagasinene?

Den tverrfaglige tilnærmingen er viktig i HydroConnect. Dette gjør det mulig med sammenhengende analyser av vær, belastning, produksjon, drift av vannkraftverk og magasin, hydrodynamiske prosesser og miljøforhold i magasinene. Ved å knytte flere modeller sammen vil analysene strekke seg fra et europeisk nivå ned til spesifikke nedbøfelt og enkeltmagasiner i vannkraftsystemet. Prosjektet vil gi ny innsikt i økonomiske og miljømessige konsekvenser av kraftverksdrift i norske magasin ved hjelp av moderne modeller i scenarieanalyser av økonomiske konsekvenser, CO2-utslipp og miljøpåvirkning i magasinene.

Prosjektet skal bruke moderne modellverktøy til konsistente analyser av energisystem, markeder og drift av kraftverk og reguleringsanlegg. Resultater skal kommuniseres bredt til vannkraftbransjen, myndigheter og allmennheten.

Forskningspartnere i prosjektet er:

Prosjektet finansieres av:


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet, delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene