Til hovedinnhold
Norsk English

CORE – Innovative beskyttelsesbelegg mot korrosjon på bipolare plater

Core-prosjektet skal utvikle ledende polymerbelegg som vil forebygge korrosjon av bipolare plater som brukes i brenselseller og elektrolysører. De innovative beleggene vil øke levetiden og yteevnen av disse teknologiene samtidig som lavere kostnader oppnås sammenlignet med kommersielle belegg.

Kontaktperson

Hydrogen spiller en viktig rolle for å oppnå målet for netto nullutslipp i 2050. Brenselseller (PEMFC) og elekrolysører (PEMEC) er nøkkelteknologier for etableringen av hydrogen som energibærer. Bipolare plater er sentrale komponenter av PEMFC og PEMEC, som utgjør 80 til 60% av vekten, og minst 30% av kostnadene. Kommersielle bipolare plater er basert på grafitt eller komposittmaterialer, men i bruk som bipolare plater har de hver sine utfordringer. Grafitt pga. sprøhet som gjør det vanskelig å maskinere, og kompositter pga. lav ledningsevne, høy vekt og at de er tidkrevende å produsere. Titan-baserte bipolare plater benyttes til enkelte avanserte applikasjoner, men de er svært kostbare og passer ikke til produksjon i stort volum. Rustfritt stål er en veldig lovende kandidat da det har de nødvendig mekaniske, termiske og elektriske egenskapene de bipolare platene trenger. Men uten et beskyttende belegg kan stål bli utsatt for korrosjon og danne et tynt oksidbelegg som reduserer yteevnen og levetiden.  

I CORE jobber vi med utvikling av et polymerbasert belegg til de bipolare plater, hvor polymerfasen brukes for å beskytte stålet mot korrosjon, mens elektrisk ledende partikler blir lagt til polymerbelegget for å gjøre belegget elektrisk ledende. En innovativ teknologi utviklet av CondAlign AS gjøre det mulig å kontrollere hvordan partiklene ordner seg i polymerfilmen, slik at man kan bruke lavere konsentrasjon av partikler og likevel oppnå god ledningsevne gjennom filmen. Disse beleggene vil dermed føre til billigere og mer effektive bipolare plater.

 

Prosjektet støttes av EØS-midlene gjennom KAPPA-programmet for samarbeid med Tsjekkia (https://www.tacr.cz/en/kappa-programme-call-for-proposal-announcement/), som styres av TACR (Technology Agency of the Czech Republic).

Mer info om CORE-prosjektet finner du på våre engelske sider

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023