Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonal brukerundersøkelse om polikliniske pasientforløp i psykisk helsevern og rusbehandling

Det er et mål å etablere helhetlige, trygge og forutsigbare forløp i helsevesenet. Reell brukermedvirkning er sentralt. Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført i januar 2019, og skal bidra til dette. I denne undersøkelsen, som SINTEF gjør for Helsedirektoratet, spør vi voksne pasienter i poliklinikk om deres opplevelse av behandlingen de mottar, eller nylig har mottatt.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Prosjektet vil undersøke poliklinikkpasienters erfaringer knyttet til sentrale mål for pakkeforløp: brukermedvirkning og brukertilfredshet, om involverte tjenester er godt koordinert, og om somatisk helse ivaretas (i tillegg til psykisk helse og/eller rusutfordringer). Prosjektet vil også undersøke brukernes opplevelse av kontinuitet og medvirkning i sitt forløp gjennom det siste året, og eventuelt over lengre tid dersom man har lang erfaring i behandlingsapparatet.

I samarbeid med Sentio vil vi gjennomføre en kartlegging ved elektronisk spørreskjema rettet mot alle voksne pasienter i poliklinikk psykisk helse og/eller rusbehandling de siste tre måneder.

Prosjektet bygger på resultater fra SINTEFs evaluering av pakkeforløp psykisk helse og rus, publisert i rapport 1 om fagfolks erfaringer første året, og særlig rapport nr. 2 som inneholder en kvalitativ undersøkelse av brukernes erfaringer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Last ned rapportene fra prosjektet Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus


Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartner

KBT Kompetanse

Prosjekttype

Oppdrag

Utforsk fagområdene