Til hovedinnhold
Norsk English

Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula

Prosjektet skal utvikle kunnskapsgrunnlag for teknologivalg, utforming av løsning og organisering av en automatisert mobilitetstjeneste som er attraktiv, trygg, miljøvennlig og kostnadseffektiv.

Kontaktperson

Sula er et lite øysamfunn med ferjeforbindelse til Frøya, men uten et lokalt, offentlig transporttilbud i dag. Øya er utsatt for vær og vind, og avstanden fra ferjeleiet til boligbebyggelsen er såpass lang (3 km) at mange velger å ta med egen bil for lokal transport. Dette har negative konsekvenser for miljøet, er kostbart for den enkelte og gir kapasitetsproblemer på ferja. I tillegg har beboere og tilreisende uten tilgang til bil et meget begrenset mobilitetstilbud.

Det er svært kostnadskrevende å etablere et tradisjonelt kollektivtilbud på Sula og tilsvarende små samfunn, på grunn av svært begrenset trafikkgrunnlag og varierende etterspørsel som følge av stor fritidsturisme. For å løse disse utfordringene, ønsker Frøya kommune sammen med AtB, Vy og Trønderenergi å utforske muligheten for å etablere en automatisert (også kalt selvkjørende) busstjeneste på Sula. En automatisert busstjeneste kan gi god fleksibilitet tilpasset etterspørselen og samtidig holde kostnadene nede, fordi man unngår lønnskostnader og frigjør seg fra skiftplaner for bussjåfører. En automatisert busstjeneste kan også inngå som del av en helhetlig kollektiv reisekjede med korresponderende busstilbud på Frøya. Dette sikrer bedre mobilitet for alle befolkningsgrupper, samt reduserer behovet for bilkjøring på Sula. For å være miljø- og klimavennlig forutsettes det at bussløsningen er elektrisk drevet.

Selvkjørende minibusser har vært testet ut i norske pilotprosjekter siden 2018. Hittil har erfaringene i hovedsak vært avgrenset til tilbringertjenester i urbane områder. Etablering av en automatisert busstjeneste på Sula vil stille andre krav til teknologivalg, energiløsninger og forretningsmodeller. Samtidig vil erfaringer fra disse aktivitetene ha en vesentlig overføringsverdi til andre små distriktskommuner.

Kvalifiseringsprosjektet vil gi Frøya kommune mulighet til å utvikle et miljøvennlig og etterspørselsbasert mobilitetstilbud på Sula. Prosjektet vil bidra til å posisjonere Frøya kommune og prosjektpartnerne til deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter med sikte på utvikling og pilotering av nyskapende og miljøvennlige transportløsninger basert på elektrifisering og automatiseringsteknologi.

FoU-aktiviteter:

  • Brukerbehov og samfunnsnytte
  • Automatiseringsteknologi og valg av kjøretøy
  • Energiløsning
  • Verdinettverk, drift og forvaltning

SINTEF leder prosjektet, og prosjektpartnere er Frøya kommune, AtB, Vy og Trønderenergi. Prosjektet er støttet av Regionalt forskningsfond.

Prosjektperioden er juli 2021 - april 2022.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022