Til hovedinnhold
Norsk English

Barnehagedata 2021-2024: Spørsmål til Barnehage-Norge

Prosjektets formål er å årlig å samle inn viktig informasjon fra barnehagesektoren innenfor utvalgte og politisk aktuelle tema. Tema for spørringene spilles inn fra ulike faggrupper i direktoratet og i Kunnskapsdepartementet. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Utdanningsdirektoratet har siden 2014 gjennomført årlige spørringer til barnehagesektoren. Formålet er å begrense antallet undersøkelser for barnehagestyrere, barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet. SINTEF (tidligere Trøndelag Forskning og Utvikling) har gjennomført disse spørringene på vegne av Utdanningsdirektoratet siden oppstarten i 2014. Informasjonen som hentes inn brukes av direktoratet i deres arbeid med å utvikle barnehagesektoren. Informasjon fra spørringene brukes også av Kunnskapsdepartementet i arbeidet med politiske saker som berører sektoren.

I prosjektet utvikles spørreskjemaene i tett samarbeide med de ulike faggruppene i direktoratet og i Kunnskapsdepartemenetet. En tredjedel av landets private og kommunale barnehagestyrere og barnehageeiere, samt alle kommuner som lokal barnehagemyndighet, mottar informasjon og invitasjon til å delta i spørringene hvert år.

Spørringene ligger ute i tidsrommet 1. september til 15. oktober hvert år. Data fra spørringene analyseres og oppsummeres av forskere i SINTEF og publiseres på direktoratetes sider for tall og forskning (www.udir.no).

Tema for årets undersøkelse er:
- Digital praksis
- Viktig og nødvendig informasjon fra Utdanningsdirektoratet
- Barnehageansatte  fra andre oppvekstrelaterte profesjoner
- Barnehageansatte med masterkompetanse
- Samfunnsberedskap og forebygging av alvorlige hendelser
- Innføring av regler for et trygt og godt barnehagemiljø
- Nettbasert støtte innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
- Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling
- Regelverk om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Funn fra tidligere spørringer finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider: Funn fra "Spørsmål til Barnehage-Norge" (udir.no)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024