Til hovedinnhold
Norsk English

Nye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystemet

Vannkraften er ryggraden i Norges kraftsystem. Den er fornybar og veletablert og står for størstedelen av norsk kraftproduksjon.

Kontaktperson

Vannkraft med vannmagasin gir i tillegg fleksibilitet på kort og lang sikt. Det bidrar blant annet til å gjøre økende andeler av variabel vind- og solkraft i elektrisitetsforsyningen mulig. 

Publikasjoner:

De fleste vannkraftverk har konsesjon som setter vilkår for driften. Disse vilkårene kan revideres for å bedre miljøforholdene samtidig som kraftproduksjonen ikke skal bli unødig berørt. EUs vanndirektiv setter rammene for hvordan vannmiljøet skal ivaretas, og Norge har tatt dette inn i EØS-avtalen gjennom vannforskriften. Vannforskriften har som mål å beskytte og om nødvendig forbedre tilstanden i kystvann og vassdrag. Revisjoner av konsesjonsvilkår vil være det viktigste virkemidlet for å gjennomføre vannforskriften i regulerte vassdrag. Som følge av revisjonene kan det bli krav til økt minstevannføring og mindre fleksibilitet i reguleringen av vannmagasiner. 

Miljøresitriksjoner_norsk.jpg
Illustrasjon av miljøkrav

 

SumEffekt-prosjektet ga kunnskap om hvordan kraftsystemet påvirkes av summen av de nye miljøkravene. Forskning i prosjektet brukte avanserte datamodeller for å analysere scenarioer for kraftsystemet i 2030 og sammenliknet resultater med og uten nye miljøkrav. Funnene hjelper regulerende myndigheter å forstå de samlede konsekvensene av nye krav, og vannkraftprodusenter til å planlegge hvordan de skal bruke og oppgradere sine anlegg.

Forskningsinnholdet var knyttet til svært komplekse analyser med flermarkedsmodellering i kombinasjon med detaljert modellering av vannkraftsystemet og dets restriksjoner. For å få til dette brukte SINTEF Energi forskningsmodellene FANSI og PRIMOD. Et ytterligere resultat fra prosjektet er derfor mer velprøvde og robuste modeller egnet for analyse av fremtidens kraftsystem med mye ikke-regulerbar kraftproduksjon.

Noen av de viktigste resultatene og funnene fra prosjektet er: 

  • En reduksjon i vannkraftproduksjon på 3 terrawattimer (TWh) per år og økning i kraftprisen på 1-2 % for Norge i gjennomsnitt som følge av nye miljøkrav.
  • Økt flom i enkelte magasiner som følge av nye miljøkrav i enkelte simulerte høstperioder med mye nedbør.
  • Relativt markante økninger i kraftprisen som følge av nye miljøkrav i enkelte simulerte vårperioder når det er lite vann i magasinene.
  • Betydelig færre kraftverk som kan bidra med reservekapasitet når magasinrestriksjonene er gjeldene (uke 18-34), særlig i starten av perioden.

Eier og prosjektansvarlig: Fornybar Norge

Hovedutførende og FoU-ansvarlig: Sintef Energi, ved Ingeborg Graabak.

Deltagere:


Prosjektet var et  Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN-prosjekt) med støtte fra Norges Forskningsråd. Program EnergiX.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022

Utforsk fagområdene