Til hovedinnhold
Norsk English

HyPla – Bruk av hydrogenplasma for en utslippsfri metallproduksjon

HyPla-prosjektet skal bidra til å etablere en ny produksjonsprosess for utvinning av metall der elektrisitet og hydrogen erstatter karbon i reduksjon av metallmalm.

Kontaktperson

Hypla: Dersom karbon erstattes av hydrogen i plasmatilstand vil dette gi oss en utslippsfri metallproduksjon. Copyright: Shutterstock

Metallindustrien står for en stor andel av verdens CO2-utslipp, og i Norge utgjør disse utslippene 10 prosent av de totale utslippene. Karbon spiller fremdeles en vesentlig rolle i dagens industrielle metallprosesser og er kilden til disse CO2-utslippene. Skal vi klare å gjøre metallproduksjonen klimanøytral må vi ty til radikale endringer.

Hydrogen har blitt foreslått som karbonerstatning i en rekke produksjonsprosesser, men per i dag har ingen klart å erstatte karbon når det er silisium og mangan som skal produseres. I HyPla-prosjektets banebrytende konsept skal dette løses ved å bruke hydrogen i plasmatilstand for å redusere silisium og manganmalm. Ved å bytte fra karbon til hydrogenplasma klarer vi å redusere metalloksider effektivt samtidig som de prosessrelaterte CO2-utslipp elimineres.

HyPla-prosjektet skal legge det teoretiske og eksperimentelle grunnlaget for hydrogenplasma-metallurgi og demonstrere dens levedyktighet i produksjon av metaller der hydrogengass ikke er et alternativ. Prosjektet vil bestå av teoretiske undersøkelser, utstyrsdesign, laboratorieeksperimenter og design av pilotskalaeksperimenter. Noen av delmålene er:

  • Designe og bygge et (småskala) testanlegg for hydrogenplasma-reduksjonseksperimenter.

  • Undersøke om hydrogenplasma kan brukes som reduksjonsmiddel for en rekke forskjellige metaller

  • Demonstrere at metallmalmreduksjon med hydrogenplasma er gunstig og teknisk gjennomførbart

  • Gjennomføre en foreløpig evaluering av de økonomiske og miljømessige aspektene ved bruk av hydrogenplasma (bærekraft)

  • Lage et teoretisk grunnlag for å utforme et pilotskalautstyr for kontinuerlig metallproduksjon

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024