Til hovedinnhold

Helsehjelp til barn i barnevernet

Helsehjelp til barn i barnevernet

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke om barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp, og å identifisere hva som utgjør viktige barrierer for helsehjelp. Prosjektet skal bidra til at barnevernet og helsevesenet blir bedre i stand til å imøtekomme barnas behov.

Photo: Shutterstock (mooremedia)

Prosjektet er delt inn i fire delprosjekter

Delprosjekt 1 vil undersøke hvilken helsehjelp barn og unge i barnevernet får, hva som karakteriserer helsetjenestebruken, og hvordan utviklingen har vært de siste ti år. For å få oversikt over faktisk helsehjelp vil vi bruke data fra Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister som kobles til barnevernsstatistikk fra SSB på individnivå.

Delprosjekt 2 vil undersøke barn og unges behov for helsehjelp, og erfaringer med helsetilbudet. Vi vil gjennomføre en kvalitativ brukerstudie med intervjuer av barn, unge og foresatte, og en elektronisk survey rettet mot ungdom.

Delprosjekt 3 vil undersøke hva som utgjør viktige barrierer for nødvendig helsehjelp, og hva som bidrar til helsehjelp. Vi vil gjøre en kombinert mappe- og intervjustudie blant saksbehandlere i barnevern. Videre vil vi gjøre intervju med fagpersoner i sentrale tjenester.

Delprosjekt 4 vil gjøre en helhetlig analyse basert på funn i delprosjekt 1-3. Dette vil danne et kunnskapsgrunnlag med anbefalinger for om det er behov for å gjøre justeringer i eksisterende tiltak, eller iverksette ytterligere tiltak, slik at barnevernet og helsesektoren blir bedre i stand til å imøtekomme barns behov.

Publisert tirsdag 4. mai 2021
Seniorforsker
915 79 269

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiering

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Samarbeidspartnere

NTNU Samfunnsforskning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge
Universitetet i Sør-øst-Norge
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT

Prosjekttype

Oppdrag for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet