Til hovedinnhold
Norsk English

eaSi-system - Rammeverk for vurdering av effekter på FNs bærekraftsmål

Dette prosjektet utvikler et rammeverk for å modellere oppskalering av nye teknologier, hvordan de påvirker og endrer globale verdikjeder, og hvilke langsiktige effekter disse endringene i verdikjeder og de nye teknologiene vil ha på bærekraft. Effektene måles og vurderes ved hjelp av FNs 17 bærekraftsmål mot 2030 og deres indikatorer, og analysene kan utføres både regionalt og globalt.

Kontaktperson

2030-agendaen for bærekraftig utvikling beskriver bærekraftsmålene, som består av 17 hovedmål og 169 delmål. Disse adresserer de store utfordringene i verden i dag, som å utrydde fattigdom, beskytte miljøet og fremme fred. Framgangen mot målene måles gjennom 231 indikatorer. Mange bedrifter har startet arbeidet med å integrerere bærekraftsmålene i sine strategier for å sikre framtidig konkurransedyktighet. Det er imidlertid vanskelig for bedriftene å relatere bærekraftsmålene til sine forretningsmodell og sin drift, og å måle den virkningen som driften har på målene. SINTEF er involvert i tidligfase teknologi-, prosess-, og produktutvikling. En systematisk og helhetlig vurdering av ulike løsninger på et tidlig tidspunkt hjelper til i utvelgelsen av ikke bare teknologisk gjennomførbare, men også bærekraftige løsninger, før for mye innsats er lagt inn i å realisere dem.

 

eaSi-system er et helhetlig rammeverk for å  analysere og vurdere samfunnsmessige konsekvenser av ny teknologi og medfølgende strukturelle endringer. Vi  utvikler nye metoder og nye kombinasjoner av eksisterende modeller, verktøy og data for å utføre bærekraftsanalyser. Dette vil gjøre analyse av effekter på bærekraftsmålene mer systematisk og lettere tilgjengelig. 

 

eaSi-system-analysen starter med den nye teknologien (eller prosessen). Først kartlegges relevante aspekter som systemgrenser, teknologidata, oppskalering av nye teknologier og, direkte effekter på bærekraftsmål. Så analyseres teknologiens påvirkning på globale verdikjeder og de videre konsekvensene av teknologien. Deretter linkes disse resultatene til FNs bærekraftsindikatorer. Hvordan de ulike bærekraftsindikatorene påvirker hverandre tas også i betraktning. Til slutt utvikles standardiserte rapporter og figurer, der resultater kan brytes ned på geografiske regioner, og ulike tidsskalaer, og benyttes i målstyring og beslutningsstøtte.

 

 

eaSi-system skal i første omgang anvendes på fire casestudier:

  • Casestudie 1: Ikke-fossile reduktanter i metallproduksjon: tilfellet silisium. En teknologi med lavt TRL-nivå.
  • Casestudie 2: Nye konsepter og materialer i solceller. En teknologi med medium TRL-nivå. 
  • Casestudie 3: Full nasjonal oppskalering av optisk avfallssorteringsteknologi for å øke resirkuleringen av plast. En teknologi med høyt TRL-nivå.
  • Casestudie 4: Industriell utvikling og oppskalering av havvind. Ulike TRL-nivå.

Casestudiene  har ulike nivåer av teknologimodenhet (TRL-nivå) og størrelsesskala, og  gir mulighet til å  anvende eaSi-system både under teknologiutviklingsfasen og i teknologidiffusjonsfasen (teknologispredning).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023