Til hovedinnhold
Norsk English

BioCycles

BioCycles skal øke ressursutnyttelse og bærekraft i biobaserte næringer ved å utvikle en ny biomarin produksjon som resirkulerer ulike typer restråstoff og omdanner disse til nye marine bioressurser.

Kontaktperson

En forutsetning for en sirkulær bioøkonomi er høy ressursutnyttelse og resirkulering av næringsstoffer. En stor andel av bio-baserte organiske restråstoff blir i dag i liten grad utnyttet eller brukt til lav-verdi-anvendelser som biogass eller forbrenning.

Dyrking av arter lavt i næringskjeden (lavtrofiske arter) kan være et bærekraftig alternativ for å resirkulere verdifulle næringsstoffer i slike restråstoff. Én slik lavtrofisk art er de marine krepsdyrene "Gammaridene" som har et stort potensiale for kommersiell produksjon. Disse kan dyrkes på næringsfattig organisk materiale og produsere næringsrik biomasse som inneholder lipider, proteiner og karotenoider.

Lipidene i Gammaridene består hovedsakelig av omega-3 rike fosfolipider, og er én av de mest interessante fraksjonene. Spesielt interessant er det at tidligere resultater tyder på at Gammaridene har muligheter for å biosyntetisere langkjedede omega-3 fettsyrer fra organisk materiale som ikke inneholder flerumettede fettsyrer. Ved bruk av egnede dyrkingsbetingelser kan dermed Gammaridene representere en verdifull kilde til disse næringsstoffene - som det er mangel på på verdensbasis både som ingrediens i mat, helsekost og fôr til oppdrettsfisk.

BioCycles vil utvikle strategier for å behandle ulike typer restråstoff fra treforedlingsindustri, akvakultur og landbruk for å fremskaffe et substrat egnet for gammaride-kultivering. Man vil optimalisere dyrkingsbetingelser – og ved bruk av miljøvennlig prosessteknologi – ekstrahere og produsere marine ingredienser egnet til fôr og/eller mat. Muligheter og konsekvenser av en oppskalering vil bli vurdert, både i et miljømessig-, sosialt- og økonomisk perspektiv.

Prosjektet er et samarbeid mellom:

  • SINTEF Ocean (Prosjektleder)
  • NIBIO
  • RISE PFI
  • CSIC (Spania)

I referansegruppen er det deltakere fra ulike næringer (treforedling, havbruk og landbruk), i tillegg til Mattilsynet og Innovasjon Norge.

Project video
Project video

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022