Til hovedinnhold
Norsk English

Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner

Sjøsikkerhet og operasjonell regularitet er kritiske faktorer ved vurdering av kvalitet til sjøtransport i forhold til andre transportmetoder. Dette gjelder både for person- og godstransport. Forståelse av underliggende årsaker for uønskede hendelser til sjøs, krav til fartøydesign og operativ egenskaper sammen med kompetanse til skipspersonell er tema som kompetanseforumet mener bør gis økt fokus.

Kontaktperson

Collage med skip

SINTEF Ocean har satt i gang et arbeid for å opprette et kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner.

Fokus og oppbygging

Hovedfokus for arbeidet i Kompetansesenteret er bedre tilbakeføring av operasjonell erfaring til forskning/utdanningsmiljø og industri som arbeider for risikoreduksjon ved gjennomføring av krevende fartøysoperasjoner.

SINTEF Ocean tok i 2018 initiativ til å opprette et kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner. Innledningsvis ble Institutt for marin teknikk (NTNU), Kongsberg Maritime Training & Advisory, Trondheim Havn og Norconsult med i en arbeidsgruppe for forumet. I 2020 ble ScanBio med i arbeidsgruppen.

Forumet har i perioden 2018-2020 blitt gjennomført som et prøveprosjekt for å avklare interessen for et slikt forum, og hvilke temaer er aktuelle for forumet å ta opp. Basert på positive erfaringer i prøveperioden, vil forumet bli videreført med SINTEF Ocean som leder for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen vil samarbeide med sentrale maritime aktører for å skape interessante forummøter, både fysiske og elektroniske.

Temaområder

Fellesnevneren for tema som tas opp er krevende fartøysoperasjoner. Noe er felles for alle typer fartøy, mens de enkelte fartøystypene kan ha spesifikke utfordringer knyttet til operasjoner innenfor geografisk avgrensede områder eller knyttet til spesielle typer arbeidsoppgaver.

Aktuelle tema kan være:

 • Skipsdesign og manøverkarakteristikker
 • Dokumentasjon av manøveregenskaper (IMO krav og selskapsspesifikke krav)
 • Operasjonelle utfordringer for forskjellige fartøystyper
  • Passasjerfartøy (fra mindre hurtigbåter via ferger til større cruiseskip)
  • Andre handelsfartøy (fra mindre kystfraktfartøy til store bulk/gass/containerskip)
  • Offshorefartøy
  • Fiske– og havbruksfartøy (innledningsvis for– og brønnbåter)
  • Slepebåter (havslep og nødslep)

Aktiviteter fremover vil legges ut under arrangementer

Kompetansesenterets deltagere:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2024

Utforsk fagområdene