Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftmål, herunder delmålet om å halvere matsvinnet innen 2030. Sjømat Norge, Norske Sjømatsbedrifters Landsforening og Norges Fiskerlag har signert på vegne av sjømatbransjen en forpliktende bransjeavtale om reduksjon av matsvinn med Klima- og miljødepartementet og fire andre departementer.

Kontaktperson

Sjømatnæringen ønsker å bidra til å fremme best mulig utnyttelse av mat som er tilgjengelig. For sjømatnæringen har totalutnyttelse og mest mulig verdiskapning basert på alt tilgjengelig råstoff vært en overordnet målsetting i mer enn 20 år. Alt tilgjengelig råstoff inkluderer også de delene av fisken som vanligvis ikke spises, dvs. innvoller, hoder, ryggbein osv., også omtalt som restråstoff.

I bransjeavtalen ligger følgende definisjon av matsvinn til grunn for avtalen og måling av resultatene: "Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet". Som følge av denne definisjonen regnes det som matsvinn når nyttbare deler av mat produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr. Sjømatnæringen har god oversikt over mengdene og utnyttelsen av restråstoff til konsum- eller fôrprodukter. Men kunnskap om hvor mye av restråstoffet som faller inn under definisjonen av matsvinn, det vil si den spiselige, nyttbare delen av sjømat som ikke anvendes som mat etter slakting eller høsting, mangler. Kunnskap om hva som er hovedårsakene til eventuelt matsvinn, mangler også. Trolig faller kun en liten andel av restråstoff inn under definisjonen av matsvinn både på fangstleddet og i sjømatindustrien. Dette må bekreftes eller avkreftes, her trengs det oversikt og et godt tallgrunnlag

Prosjektets mål er at innen 2020 skal sjømatnæringen kunne avgrense hvilke deler/fraksjoner av restråstoff som faller inn under definisjonen av matsvinn, samt gi en første oversikt over reelle tall på matsvinn i matindustrien.

Delmål:

1) Å kartlegge type og mengder matsvinn som oppstår i sjømatnæringen gjennom industribesøk og intervjuer hos pilotbedriftene og arbeidsmøter.
2) Å avgrense hvilke fraksjoner som kan betegnes som matsvinn og hva som betegnes som restråstoff.
3) Å kartlegge årsaker til at matsvinn oppstår i sjømatnæringen gjennom industribesøk og intervjuer hos pilotbedriftene og arbeidsmøter.
4) Å utvikle og teste en demo for rapportering av matsvinn i sjømatnæringen

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.10.2017 - 01.02.2020

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)