Til hovedinnhold
Norsk English

Utredning av fiskevelferd ved bruk av HydroLicer

Ikke-medikamentelle metoder for å få kontroll med lusenivået er prioritert i havbruksnæringen. Samtidig som flere initiativer og ideer realiseres, er det et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av de ulike metodene i tillegg til effekten på lusenivået.

Kontaktperson

Oppdrettsanlegg
Avlusing med HydroLicer

Marine Harvest har gjennom flere pilotversjoner utviklet en metode for ikke-medikamentell avlusing av fisk. Resultatene fra pilotkjøringene ble ansett å være så lovende at selskapet sammen med Midt-Norsk Havbruk i 2016 bygget 2 stk. kommersielle behandlingsenheter kalt HydroLicer. Metoden er søkt patentert.

I henhold til akvakulturdriftsforskriftens §20, skal alle nye teknologier være testet og dokumentert forsvarlig med tanke på fiskevelferd. Mattilsynet har gitt dispensasjon for drift av lekterne i en periode i påvente av dokumentasjon fra uhildet tredjepart. SINTEF ble kontaktet for å gjennomføre dette arbeidet, og partene har sammen kommet frem til et prosjekt som vil gi gode svar på om metoden opprettholder fiskevelferden på et høyt nivå. Nivået som skal dokumenteres er definert av bestemmelsene i fiskevelferdsloven og akvakulturdriftsforskriften.

Metoden som benyttes for vurdering av fiskevelferden er nyskapende med tre ulike vurderingsprinsipper som legges til grunn for en helhetlig analyse. De tre prinsippene er fysiologiske målinger, vurdering av ytre tegn på belastning og bruk av sensorikk for å dokumentere krefter og påkjenning inne i systemet. I tillegg til SINTEF Fiskeri og havbruk vil Aqua Kompetanse inngå som FoU-partner i feltarbeidet.

Prosjektet faller innenfor prioriteringer synliggjort i FHFs handlingsplan for 2016, hvor medikamentfri kontroll med lakselus gis generell prioritet, samt at dokumentasjon av ikke-medikamentelle tiltak nevnes spesielt.

Resultatmål

Å gjøre en kvalifisert og uavhengig vurdering av fiskevelferden i et ikke-medikamentelt avlusningskonsept.

Delmål

  • Å vurdere effekt av eventuell umiddelbar belastning for fisken ved bruk av HydroLicer.
  • Å avdekke om behandling med HydroLicer gir langvarige fysiologiske utfordringer. 
  • Å identifisere hvor i avlusningslinjene eventuell belastning måtte forekomme.

Forventet nytteverdi

Innledende tester med denne nye teknologien viser svært gode resultater. Når denne dokumentasjonen er gjennomført vil §20 i akvakulturdriftsforskriften anses å være oppfylt, og utstyret er fritt omsettelig uten krav til dispensasjoner. Dette vil gi næringen et billigere og bedre alternativ enn de som finnes kommersielt tilgjengelig i dag.

Gjennomføring

Følgende elementer vil inngå i arbeidet:

  1. Innkjøring og justering av protokoll. Innledende testrunder for å velge ut de sammensetningene av analyser som gir best svar i henhold til målsettingen for prosjektet.
  2. Fysiologiske prøver for å finne ut om bruk av HydroLicer gir langvarige stressreaksjoner i form av for høyt kortisolnivå eller påviselige problemer med ionebalansen. 
  3. Vurdering av eventuelle endringer i velferdsscore som følge av behandlingen. Eventuelle ytre tegn på slitasje og skader inngår i dette arbeidet.
  4. Bruk av sensorikk for å følge fiskens ferd gjennom behandlingssystemet. SINTEFs sensorfisker som kan gi informasjon om belastninger som oppstår på individnivå vil bli benyttet.
  5. Sammenstilling og helhetlig analyse av resultatene fra 1., 2. og 3.
  6. Prosjektadministrasjon, kvalitetssikring og formidling

Formidlingsplan

Resultatene vil offentliggjøres i endelig rapport på FHF sine nettsider og prosjektet og dets resultater vil bli forsøkt omtalt i bransjemedia.

Last ned rapporten her

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2016 - 01.05.2017