Til hovedinnhold
Norsk English

PLASTOX – Direkte - og indirekte økotoksikologiske effekter på marine organismer som følge av mikroplast

Havet fylles opp av plastavfall. Plastmaterialer har lang nedbrytingstid, og mengden av plast i naturen øker. PLASTOX-prosjektet skal studere hvordan mikroplast påvirker miljøet. PLASTOX er ett av fire prosjekt som finansieres av EUs JPI Oceans.

Kontaktperson

Mange skjønnhetsprodukter inneholder mikroplast og syntetiske stoffmaterialer etterlater seg plastfibre. Disse ender ofte opp i avløpsvannet, og disse partiklene er for små til at renseanleggene klarer å fange dem opp. Andre former for mikroplast stammer fra plastavfall/søppel som er brutt ned til partikler mindre enn 5 mm. Nedbrytingsprosessen kan ta flere hundre år, og dette gjør at mengden plast og mikroplast akkumulerer raskt.

I PLASTOX-prosjektet skal forskere studere de biologiske effektene av mikroplast. Mikroplast kan være giftig i seg selv, men organiske miljøgifter (persistente organiske forbindelser) eller metallforurensinger kan også feste seg til mikroplasten. Fisk eller andre marine arter kan forveksle mikroplast med mat, og i prosjektet skal forskerne studere hvordan mikroplast tas opp, overføres og akkumuleres i vevet til viktige marine arter i Europa og hvilke følger dette får på økosystemet. Prosjektet skal opparbeide seg kunnskap om hvordan denne typen forurensing påvirker de ulike delene i næringskjeden, og hvordan det akkumuleres både i organismer og havene, og anslå hvor skadelig forsøplingen kan være.

Prosjektet skal også se på umiddelbare og langtids effekter av mikroplast. En undersøkelse og sammenligning av kommersielt tilgjengelige mikroplast-råvarer og mikroplast som er generert av plastavfall (makroplast) som er samlet inn fra marint miljø skal også gjennomføres.

Prosjektet skal kombinere feltbaserte observasjoner, laboratorietester, eksperimenter utført i naturlige omgivelser under kontrollerte forhold, og manipulerte felteksperimenter for å studere de økologiske effektene av mikroplast. Resultatene fra prosjektet vil danne grunnlag for fremtidig internasjonal lovgivning, og bidra med forslag til hvordan man kan redusere denne type forurensing.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2016