Til hovedinnhold
Norsk English

NORSULP - Logistikkplaner i by

Bylogistikk handler om hvordan vare- og tjenesteleveranser gjennomføres i byer og bysentrum. Prosjektet NORSULP (Sustainable Urban Logistics Plans in Norway) har som hovedmål å utarbeide veiledning til bruk ved etablering av bylogistikkplaner i norske kommuner. Slik kan det tilrettelegges for effektiv og miljøvennlig avvikling av godstransporten i byer og byområder gjennom privat-offentlig samhandling.

Kontaktperson

NORSULP er et fireårig kompetanseprosjekt (2016-2019) for næringslivet som skal bidra til å øke kunnskapsnivået om og oppmerksomheten på bylogistikk i planlegging. Det er finansiert av Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Norges forskningsråd. Transportøkonomisk Institutt er prosjektleder og samarbeider med avdeling Transportforskning i SINTEF.

En bylogistikkplan er en offentlig oppgave, og berører temaer og ansvarsområder som tilhører ulike forvaltningsnivåer og etater. Det er naturlig at lokale og regionale myndigheter samordner arbeidet med en plan, med kommunen i førersetet, men at det også sikres god dialog med private aktører som varemottakere, varesendere og transportører i utforming og gjennomføring av planen.

Kompetanseprosjektet har i første prosjektår kartlagt aktørbildet for gods- og varelevering i Norge, i tillegg til å identifisere allerede eksisterende europeiske bylogistikkplaner og deres praksis. Dette arbeidet legger føringer for utvikling av slike planer i Norge og prosessene som vil bli gjennomført i NORSULP byene.

Ni norske bykommuner (Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø) deltar i prosjektet, mens privat sektor er representert gjennom referansegruppen.

Mer informasjon om prosjektet finnes her: norsulp.no

Se også prosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019