Til hovedinnhold
Norsk English

SØM 4.0

Prosjektet SØM 4.0 vil sette nyutviklede automatiserte sømprosesser inn i en helhetlig industriell modell. Fremtidens sysal ligger ikke bare i Kina eller andre lavkostland, men vil kunne etableres og beholdes også i høytlønnsland som Norge. De industrielle partnerne i prosjektet er Ekornes og Amatec, og forskningspartnere er NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Kontaktperson

Sømdemonstratoren i automatiseringslaboratoriet til SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM). Foto: SRM

SØM 4.0 har som overordnet idé å sette nyutviklede automatiserte sømprosesser inn i en helhetlig industriell modell. Prosjektets innovasjonsidé er å utvikle integrert, digital og automatisert produksjon av møbeltrekk basert på automatiserte operasjoner, datafangst, sporbarhet og kvalitetskontroll.

Verdiskapingskjeden

Skal de nyutviklede sømprosessene utløse sitt fulle verdiskapingspotensial, er det helt avgjørende at de integreres med tilgrensende prosesser og ikke forblir automatiserte isolerte øyer i produksjonssystemet. Produkt- og prosessinformasjon som genereres i utviklingsprosessen må digitaliseres fullt ut og tas vare på gjennom hele verdiskapingskjeden. De automatiserte prosessene må ikke bare være fleksible, adaptive og rekonfigurerbare med hensyn til produktvariasjon og volum, men all prosess- og produktinformasjon som genereres må tas vare på og kommuniseres med andre deler av produksjonssystemet. De nye sømprosessene må være en naturlig og integrert del av en effektiv produkt- og produksjonsflyt der både manuelle og automatiserte operasjoner inngår.

Kundeordrestyrt produksjonsprosess

Innovasjonen vil realiseres gjennom å industrialisere og digitalisere en kundeordrestyrt produksjonsprosess med tilskjæring, søm og sammenføyning av myke materialer. Gjennom tidligere BIA-prosjekter som RIS – Robust Industriell Sømautomatisering, var det mulig å utvikle automatiserte prosesser som ligger helt i internasjonal forskningsfront på området. Prosjekteier Ekornes er Norges største møbelprodusent og først ute med å ta i bruk de nye automatiserte sømprosessene.

Nyhet i verdensklasse

Hvis det lykkes med ambisjonene i prosjektet, vil det være en nyhet i verdensklasse. Ingen har så langt klart å integrere automatiserte operasjoner for fremstilling av produkter i myke materialer, som møbeltrekk, i en helhetlig modell, der både fysiske deler og informasjon flyter så automatisert og effektivt som mulig mellom de ulike prosesstrinnene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2015 - 30.06.2018