Til hovedinnhold

Samhandling med IKT

Samhandling med IKT

I prosjektet "Samhandling med IKT" studerer vi hvordan IKT støtter samhandling mellom helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Samhandling med IKT
Samhandling med IKT. Ill.: Colourbox

Mer spesifikt ser vi på hvordan pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) brukes av helsepersonell:

  • Blir samhandling og kommunikasjon mer effektivt når en bruker PLO-meldinger?
  • Hvordan påvirkes kvaliteten på informasjonen når en går fra overveiende muntlig til skriftlig (meldingsbasert) kommunikasjon?
  • Hvilke konsekvenser gir bruken av PLO-meldinger på informasjonssikkerhet og dermed på pasientsikkerheten?

Overordnet drøfter prosjektet hvordan IKT understøtter målet om sammen-hengende pasientforløp som er et hovedmål med samhandlingsreformen.

Samhandling med IKT (SIKT) er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU (prosjektledelse), Universitet i Oslo, Studio Apertura og Sintef. Prosjektet er ett av flere prosjekter som har fått finansiering gjennom NFR sitt EVASAM-program; EVASAM er den forskningsbaserte evalueringen av samhandlingsreformen. SIKT tar for seg hvordan IKT understøtter samhandlingsreformens intensjoner om at elektronisk kommunikasjon skal være den "normale måten å kommunisere på" mellom helsepersonell, og mellom helsepersonell og pasienter/brukere av tjenestene – og målet om at pasientforløp skal oppleves som helhetlige og koordinerte. SINTEF arbeider med AP1 i SIKT: tjenesteutøvernes erfaringer og perspektiver. AP2 tar for seg pasientenes erfaringer med å kommunisere via IKT med tjenestene.

Data i prosjektet er samlet inn gjennom intervjuer med helsepersonell ved ett sykehus og med ansatte i hjemmetjenesten i tre samhandlende kommuner i sykehusets opptaksområde. I intervjuene innhenter vi kunnskap om helsepersonells erfaringer med PLO-meldinger. Å bruke PLO-meldinger som kommunikasjonsverktøy mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er et av myndighetenes satsningsområder (St.meld. 9 Én innbygger- én journal, digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, 2012). Per mars 2015 utveksler hele 99 prosent av norske kommuner elektroniske elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (innleggelsesrapporter, henvisninger, utskrivningsklare pasienter, etc.), enten med fastlegen, sykehuset eller med begge parter. 

Å innhente systematisk kunnskap om hvordan meldingene brukes og hvilke konsekvenser denne typen kommunikasjon og informasjonsutveksling har, både for tjenesteutøvelse og for pasientene er derfor av stor betydning.

Publisert fredag 10. april 2015
Forskningsleder
402 24 525

Prosjektvarighet

01.03.2015 - 31.12.2015