Til hovedinnhold
Norsk English

OptiCom

I dette prosjektet skal Energos' sekundærkammer optimaliseres ved bruk av avansert CFD modellering. Dette vil bidra til økt bærekraftighet i verdikjeden for energutnyttelse fra avfall.

Kontaktperson

Energigjenvinning fra avfall (WtE) gir et betydelig bidrag til fornybar energiproduksjon i hele Vest-Europa, med totalt 400 anlegg. I Norge står energigjenvinning fra avfall for nesten halvparten av fjernvarmen, med 2.3 TWh/år (2013).

Energos har utviklet en unik WtE-teknologi, og er en suksessrik spin-off fra forskningsmiljøet ved SINTEF/NTNU. Energos WtE teknologi er den eneste som kan oppnå lave NOx utslipp uten å benytte sekundære rensetiltak. Dette oppnås gjennom en to-stegs forbrenningsprosess der avfallet gassifiseres i første steg, med påfølgende forbrenning av syn-gassen i et separat sekundærkammer. Energos er en ledende leverandør av små- til mediumskala (15 – 50 MWth) WtE teknologi, og har flere anlegg i drift rundt om i Europa.

I OptiCom prosjektet vil generisk kunnskap om gassifisering og forbrenning bli koplet med avansert CFD modellering for å utvikle en forbedret sekundærkammerdesign med sikte på å oppnå bedre forbrenningsytelse og høyere virkningsgrad for anlegget, reduserte utslipp av skadelige komponenter, redusert sekundærkammerstørrelse og dermed også konstruksjonskostnader.

Gjennom avansert CFD modellering av det eksisterende sekundærkammeret, er blant annet blanding av syngass og sekundærluft/resirkulert røykgass, oppholdstid og temperaturnivå studert. Simuleringsresultatene kombinert med Energos' erfaring har avdekket forbedringspotensial. I det videre arbeidet vil disse potensielle forbedringene bli undersøkt nærmere gjennom nye simuleringer, og dette vil føre til anbefalinger for et nytt brennkammerdesign.

Innovasjonen vil bli realisert gjennom å kombinere langsiktig erfaring innen industriell utvikling og verdiskaping som Energos AS har utviklet i løpet av de siste 17 årene, med den kompetanse som finnes i SINTEF Energi AS innen matematisk modellering og eksperimentell forskning.

Dette vil være avgjørende for å løse både driftsmessige og økonomiske utfordringer som WTE bransjen generelt møter og Energos AS i særdeleshet. Det modifiserte forbrenningskammeret vil gjøre det mulig for Energos AS å kommersialisere en forbedret prosess med bedre ytelse, lavere utslipp og bedre konkurranseevne, men også en prosess som kan nå nye nisjemarked, for eksempel innen spesifikke avfallsfraksjoner.

Prosjektpartner: Energos AS


 
Dette er et IPN prosjekt med finansiering fra Norges Forskningsråd


Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2015