Til hovedinnhold
Norsk English

Trafotiltak

Teknisk-økonomisk beslutningsverktøy for vedlikehold av krafttransformatorer. Hovedmålet i prosjektet var å lage et brukervennlig beslutningsverktøy for forvaltning av kraftransformatorer som anvender anleggsdata, generelle og lokale driftserfaringer, samt feil- og tilstandsinformasjon.

Kontaktperson

Den overordnede idéen til prosjektet var å oppnå optimal utnyttelse av levetiden til krafttransformatorer ved å ta i bruk eksisterende og ny kunnskap om norske krafttransformatorer til å ta gode vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger.

Dette skulle gjøres ved å fastsette teknisk tilstand og restlevetid (helseindeks) og analysere hvilke tiltak som burde gjennomføres for spesifikke og grupper av krafttransformatorer. I denne type beslutninger ville flere faktorer spille inn:

 • tilstand
 • plassering i nettet
 • sikkerhetshensyn
 • økonomi osv.

En oversikt over tilgjengelige metoder og anbefalte metoder for tilstandskontroll vil bedre risikoberedskapen for energibransjen. I tillegg kan god deteksjon og lokalisering av feil ved bruk av riktig metode for tilstandskontroll gir mulighet for effektiv reparasjon.

Nytteverdi
Selskapene som deltok i prosjektet fikk et verdiskapingspotensial i form av mer optimal og kunnskapsbasert utnyttelse av levetid til krafttransformatorer og dermed reduserte, dvs utsatte, reinvesteringskostnader. Med bakgrunn i kunnskap om viklingsaldring utviklet i to KPN-prosjekt, samt ny kunnskap fra dette prosjektet om tilstand til norske transformatorer, er det gode muligheter for å forlenge forventet levetid kraftig utover designlevetiden.

I 2008 var 40 % av den norske transformatorparken eldre enn 30 år. Med en estimert levetid på 40 år ville dette kreve nyanskaffelser på 13 mrd. Beregninger viste da at med en levetidsforlengelse fra 40 til 80 år, ville en samlet besparelse på investeringsutsettelse bli på mere enn 5 mrd.

Den varslede "bølgen" av reinvesteringer (og investeringer), som er forespeilet regional- og sentralnettet kan bli mindre enn forventet ved at reinvesteringene spres over lengre tid når prosjektresultatene tas i bruk. I tillegg vil det være en gevinst både for selskapene og samfunnet at risikobaserte vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger vil redusere antallet feil og havarier på krafttransformatorer. Dette vil igjen resultere i lavere kostnader og hindre personskader og skader på andre installasjoner ved havari (følgeskader) og bidra til bedret forsyningssikkerhet.

En oversikt over tilgjengelige metoder og anbefalte metoder for tilstandskontroll vil bedre risikoberedskapen for energibransjen. I tillegg kan god deteksjon og lokalisering av feil ved bruk av riktig metode for tilstandskontroll gir mulighet for effektiv reparasjon.

Delprosjekt:

 • Utvikling og uttesting av beslutningsverktøy
 • Etablere feilstatistikk
 • Etablere nasjonal papiraldringsdatabase
 • Diagnostikk: State-of-the-art og anbefalinger
 • Prosjektledelse og resultatspredning

Prosjektets deltakere:

 • Energi Norge AS
 • Hafslund Nett AS
 • SKS Produksjon AS
 • Skagerak Nett AS
 • BKK Nett AS
 • Statnett SF
 • SiraKvina Kraftselskap
 • Mørenett
 • Lyse Elnett
 • Statkraft
 • Troms Kraft Nett

Leveranser fra prosjektet:

Rapporter

 • Use case for forvaltningsverktøy for krafttransformatorer (2017:00157) Energi Norge Publikasjon 430-2018
 • Tilstandskontroll av krafttransformatorer (2017:00776) Energi Norge Publikasjon 431-2018
 • Analyse av behov for diagnose, vedlikehold eller utskifting av krafttransformatorer (2018:00265) Energi Norge Publikasjon 432-2018
 • Brukerveiledning verktøy (2018:00266) Energi Norge Publikasjon 433-2018

Disse rapportene kan kjøpes i Fornybar Norges Nettbutikk

Prosjektnotat

 1. Health index for use in maintenance management of transformers (AN 15.12.58)
 2. Systematisering av kunnskap som kan brukes i utvikling av beslutningsverktøy for vedlikehold av krafttransformatorer (AN 15.12.59)
 3. Aldring av transformatorpapir (AN 16.12.07)
 4. Erfaring fra skroting av transformatorer, prøvetaking og levetidsberegninger (AN 15.14.78)
 5. Database for papirtilstand til driftsaldrede transformatorer (AN 16.12.32)
 6. Chemical aging markers used for the diagnosis of solid insulation in transformers (AN 17.14.111)

Andre notat

 1. Transformatorfeil – statistikk over feilregistreringer hos Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Verktøy

 1. Forvaltningsverktøy for krafttransformatorer (excel-fil)
 2. Inputformat anleggsdata (excel-fil)
 3. Inputformat oljedata (excel-fil)
 4. Inputformat last og temperaturdata (excel-fil)
 5. Inputformat varmeprøvedata (excel-fil)
 6. Inputformat kostnadsdata (excel-fil)
 7. Forklaring av inputformat (excel-fil)

Skrotingsdatabase

 1. Registreringsskjema
 2. Foreløpig innhold i form av excel-ark (ligger hos SINTEF Energi – kan overføres til brukergruppen)

Populærvitenskapelige artikler

 1. Bedre verktøy (Energiteknikk nr. 1 – 2015)

Vitenskapelige artikler

 1. Health index, risk and remaining lifetime estimation of power transformers (in review process)

Studentoppgaver

 1. Health indexing of Norwegian power transformers (prosjektoppgave Georg Brandtzæg, 2014)
 2. Health indexing of Norwegian power transformers (masteroppgave Georg Brandtzæg, 2015)
 3. Feildeteksjon i krafttransformatorer (prosjektoppgave, Bjørn Tore Furnes, 2015)
 4. viktmodell for krafttransformatorer (masteroppgave Bjørn Tore Furnes, 2016)
 5. Health indices for Norwegian power transformers (prosjektoppgave, Tobias Rønneberg, 2016)
 6. Cost-benefit analysis of maintenance measures for power transformers (masteroppgave, Tobias Rønneberg, 2017)

Sommerforskere

 1. Georg Brandtzæg (NTNU), 2014
 2. Morten Paulsen (NTNU), 2015
 3. Frode Fagerli (NTNU), 2016
 4. Anders Holvik (NTNU), 2017

Les også: #SINTEFblogg - Sommerforskere på tur


EnergiNorge var prosjekteier.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017