Til hovedinnhold
Norsk English

SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

I samarbeid med sentrale aktører i bransjen har SINTEF/NTNU satt i gang et prosjekt om proaktiv sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen. Prosjektets hovedformål er å utvikle kunnskap, metoder og verktøy for å ivareta sikkerheten gjennom alle faser i bygg- og anleggsprosjekter, med spesielt fokus på samhandling og koordinering mellom ulike faser og ulike aktører.

SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

SIBA-forum

SIBA-forum ble etablert i 2018 som en videreføring av SIBA-prosjektet (2014-2018) (se beskrivelse av SIBA-prosjektet nedenfor). Hensikten er å bidra til en sikrere bygg- og anleggsbransje (BA-bransje) gjennom utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap om sikkerhet. Forumet er en møteplass for samarbeid og erfaringsutveksling mellom ulike aktører i bygg- og anleggsbransjen, der SIBA-seminarene er en viktig arena. Forumet finansieres gjennom kontantbidrag fra partnere i prosjektet og gjennom eksternfinansierte forskningsaktiviteter. Et eksempel på et slik forskningsaktivitet er prosjektet "Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet" som er finansiert gjennom RVO-fondet.

Les mer om SIBA-prosjektet og SIBA-forum på prosjektenes nettside

Bygg- og anleggsbransjen er en av våre mest risikofylte bransjer. Hvert år mister flere arbeidstakere livet på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén, og flere tusen har skaderelatert fravær. Gjennom prosjektet "Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen" (SIBA) ønsker vi å bidra til et bransjeløft for å gjøre bransjen sikrere.

Gjennom intervjuer i flere BA-prosjekter der prosjektets byggherrer og entreprenører er involvert har vi identifisert sentrale utfordringer i grensesnittet mellom ulike aktører og ulike faser. Dette skal bl.a. være underlag for utvikling av metoder og verktøy for bedre sikkerhetsstyring i bransjen. Vi har identifisert åtte hovedutfordringer knyttet til sikkerhetsstyring i ulike faser (fra planlegging/­prosjektering til utførende fase):

  1. Ivaretakelse av sikkerhet i tidlig fase (prosjektutvikling og prosjektering)
  2. Samhandling før byggestart
  3. Tidspress og samtidige aktiviteter
  4. Oppfølging av underentreprenører
  5. Risikovurderingsprosessen
  6. SHA-planens plass i styringssystemet (SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
  7. Utenlandske arbeidstakere - holdninger og språk
  8. Sikkerhetskompetanse

Prosjektet er finansiert av Fondet for regionale verneombud (RVO-fondet), i tillegg til kontantbidrag fra partnere i prosjektet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2014 - 31.12.2017

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten

Lenke til presentasjon