Til hovedinnhold
Norsk English

Samordning av støtteordninger for transport (SAMT)

SAMT-prosjektet foreslår en nasjonal samordningsmodell for AU-reiser, TT-reiser og bilstønad.

Kontaktperson

Hovedmålet med SAMT-prosjektet har vært å utvikle og vurdere forslag til samordning av transportordninger rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet har fire delmål:

  • Opparbeide kunnskap om samsvaret mellom dagens støtteordninger og målgruppens reelle behov
  • Opparbeide kunnskap om konsekvenser dagens støtteordninger har for målgruppens karriere og arbeidsdeltakelse
  • Utvikle og vurdere alternative modeller for samordning av støtteordninger for transport
  • Vurdere samfunnsøkonomiske virkning er av alternative modeller for samordning

Prosjektet har gjennomgått foreliggende litteratur om transport og arbeidsdeltakelse, erfaringer med støtteordninger for transport og tidligere forslag til samordning. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant 261 personer med nedsatt funksjonsevne. På bakgrunn av studiene foreslår prosjektet en nasjonal modell for samordning av offentlige støtteordninger for transport. Modellen omfatter AU-ordningen, TT-ordningen og bilstønaden, og består av fem hovedelementer oppsummert i figuren under.

Modellen er ikke et fullstendig forslag til hvordan de offentlige støtteordningene skal se ut. Flere avklaringer gjenstår, blant annet organisatoriske endringer og fordeling av ansvar og kostnader mellom administrative nivåer. Mer om dette kan leses i rapporten.

SAMT-prosjektet er gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Transportforskning, i samarbeid med Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø (UiN). Arbeidet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – Forsøksmidler for arbeid og velferd.

Kontaktpersoner


Last ned SINTEF-rapport A27047 Transportordninger og arbeidsdeltakelse

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2015