Til hovedinnhold
Norsk English

Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet

Vegtilsynet ble opprettet i 2012 for å føre tilsyn med Statens vegvesen som riksvei-eier. Å undersøke virkningene av tilsynsarbeidet er viktig, fordi man da kan tilrettelegge kontrollformer, prioritere innsatsområder og bruke virkemidler slik at potensialet med et slikt tilsyn tas ut i størst mulig grad. SINTEF Teknologi og samfunn har, i samarbeid med IRIS, fått i oppdrag å etablere et metodisk opplegg for evaluering av effekter av Vegtilsynet sin virksomhet.

Kontaktperson

Et vegtilsyn er unikt i internasjonal sammenheng, og effekter av tilsyn innenfor alle sektorer er i liten grad målt. Statens helsetilsyn er imidlertid i gang med et større prosjekt med lignende målsetting, og et samarbeid med dem er etablert i prosjektet.

Et metodisk opplegg for vurdering av effekter av Vegtilsynet på trafikksikkerheten på riksveinettet vårt krever at man tar utgangspunkt i flere problemstillinger:

  • Hvilke effekter må beskrives?
  • Hva vil være gode indikatorer for å måle disse effektene?
  • Hvordan kan indikatorene måles?
  • Hva er sammenhengen mellom indikatorene og trafikksikkerhet?

 

For å belyse disse problemstillingene tas utgangspunkt i de aktiviteter og virkemidler som Vegtilsynet har, slik som etablering av tilsynsplaner, tilsynsgjennomføring, tilrådinger og oppfølging av tilsyn. Dernest må det vurderes hvordan disse aktivitetene kan påvirke trafikksikkerheten gjennom ulike nivåer fra ytre rammebetingelser (lover og regelverk, planer) via styringssystemer og praksis i Statens vegvesen til det resulterende sikkerhetsnivået på riksvegnettet.

Det vil være vanskelig å fastslå hvorvidt evt. endringer i én eller flere av disse faktorene kan godskrives Vegtilsynet eller andre omstendigheter (f.eks. påtrykk fra eksterne kilder som vegbrukere, media, endringer i trafikkbildet eller endringer som kan tilskrives vegvesenets styringssystem uavhengig av påtrykk fra tilsyn). Man kan imidlertid vurdere virkningen av Vegtilsynets arbeid basert på subjektive mål og teoretiske eller forventede effekter på konkrete resultatindikatorer knyttet til hvert av stegene fra Vegtilsynet går inn og gjør et tilsyn til man forhåpentligvis når målet om redusert antall alvorlige skadde på veg. Dette kan hovedsakelig skje ved å studere de prosesser som igangsettes i Statens vegvesen som følge av Vegtilsynets arbeid.

   

   

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.03.2014 - 31.12.2014