Til hovedinnhold
Norsk English

DYNAMisk samferdsel i Oslo (DYNAMO)

Offentlig sektor skal legge til rette for velfungerende og attraktive byer, med god flyt i transport av mennesker og gods. For å prioritere og styre best mulig er myndighetene avhengig av å innhente og formidle data og informasjon om transportsystemet. I dag er ikke tilgjengelige data tilstrekkelig utnyttet til dette formålet.

Kontaktperson

Ved å anvende Big Data-metodikk til å utnytte mangfoldet av store mengder data hos både offentlige og private aktører kan man

  • bedre informasjonsflyten fra det offentlige til private aktører
  • legge til rette for bedre koordinering mellom ulike offentlige etater
  • gi transportbedrifter og deres sjåfører muligheten til å optimalisere produksjonen

Det overordnede målet med DYNAMO er å bidra til smidig avvikling av person- og godstransport. Smart anvendelse av IKT skal sikre en mer dynamisk samferdselssektor i Oslo. Hovedproblemstillingen for prosjektet er:

Hvordan kan man strukturere datafangst og formidle informasjon slik at Oslo kommune og private transportører får et bedre beslutningsgrunnlag?

DYNAMO gjennomføres av SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for transportforskning, i samarbeid med Oslo kommune, ASKO, Statens vegvesen, Norges Transportarbeiderforbund og Ruter. Prosjektet finansieres av Regionale forskningsfond Hovedstaden.

 

OSLO KOMMUNE

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2014