Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tidlig i januar 2013 fullførte Helsedirektoratet arbeidet med en utredning av modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB).

Kontaktperson

Vurdering av modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Vurdering av modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ill.: sxc.hu

Med bakgrunn i kompetansen SINTEF besitter på psykisk helsefeltet og på finansieringsmodeller generelt, har KS bedt SINTEF om å bistå med en faglig vurdering av modellene som er foreslått. KS har bedt oss vurdere hvilke konsekvenser de ulike modellene kan få for:

  • Målsetninger for psykisk helse og rus (ønsket videreutvikling av tjenestene)
  • Pasientene
  • Kommunene
  • Spesialisthelsetjenesten

I første del av rapporten har vi gitt en situasjonsbeskrivelse av psykisk helse og rusfeltet, vi har sett på utvikling i kapasitet og ressursbruk både i kommunene og i spesialisthelsetjenestene. I andre del av rapporten går vi nærmere inn på de foreslåtte finansieringsordningene og vurdert disse i henhold til oppdraget.

___________________
Prosjektnr.: 102003938

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2013 - 28.02.2013

Utforsk fagområdene