Til hovedinnhold
Norsk English

SURE – Modelleringskonsept for gassutblåsning under vann

SINTEF har, med støtte fra Petroleumstilsynet og andre aktører i industrien, etablert et forskningsprosjekt for å lære mer om effektene og farene ved gassutblåsing og gasslekkasjer under vann.

Kontaktperson

Gassutblåsing fra gassledninger og gassbrønner er et potensielt sikkerhetsproblem for overflatevirksomhet knyttet til daglig drift og intervensjon ved ulykker. For å bedre sikkerheten er det derfor behov for pålitelige estimat av hvor mye gass som strømmer til havoverflaten og hvordan gassen spres i atmosfæren ved en slik gassutblåsing. Per i dag er det knyttet usikkerhet til dette ettersom alle vitenskapelige forsøk er utført med små gassmengder og ingen hendelser med store gassmengder er tilstrekkelig dokumentert.

Et forskningsprosjekt som ser på hvordan gass strømmer mot havoverflaten og hvor mye som løses inn i sjøen er nylig startet opp. Prosjektet utføres av SINTEF Materialer og kjemi, med støtte fra petroleumsindustrien.

Prosjektet skal:

  • utvikle beregningsmodeller for gasstransport i sjøen
  • utvikle og gjennomføre av eksperimenter for økt innsikt og utvidet valideringsgrunnlag for beregningsmodellene

Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til å etablere et oppslagsverk for hvor mye gass som strømmer til havoverflaten og hvordan gassen er fordelt i overflaten for ulike utslipp-scenarier. Slik kunnskap er viktig å ha både i forbindelse med utbygging av et felt og for å sette inn presise tiltak for å stoppe en lekkasje. Det er også behov for sikre fakta om hvor nært skyen man kan gå inn med fartøyer og redningsmidler.

Risiko knyttet til gassutblåsning under vann er aktuelt for petroleumsvirksomheten over hele verden. Siden ingen forskergrupper har løst disse problemstillingene, vil resultatene fra prosjektet også kunne få betydning for aktører internasjonalt.

Prosjektet er organisert som en JIP og er støttet av Shell, BP, Statoil, Total, Gassco, DNV, Safetec, Wild Well Control, Prospect og Ptil. Ytterligere støttespillere ønskes velkommen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2013 - 01.04.2015