Til hovedinnhold
Norsk English

Helsetjenestebruk ved livets slutt

Formålet med prosjektet var å beskrive bruken av helse- og omsorgstjenester, og tilhørende kostnader i de siste leveårene, og å identifisere faktorer som påvirker forbruksmønsteret både på individ- og systemnivå.  Forutsetningene for kvalitativ god terminalomsorg utenfor sykehus var også et sentralt forskningsspørsmål i prosjektet.

Kontaktperson

Oppfølging av helsetjenester ved livets slutt
Helsetjenestebruk ved livets slutt

Rundt 40 000 personer dør i Norge hvert år. Om lag 80 prosent av disse er over 70 år og 60 prosent er over 80 år når de dør. Generelt øker bruken av helsetjenester i de siste leveårene. Sett i sammenheng med endringer i alderssammensetningen i de kommende ti-årene, med økende antall eldre, innebærer dette utfordringer for helsetjenesten. Kjennskap til forbruksmønster av helsetjenester i siste leveår, og tilhørende kostnader, er derfor høyst relevant for tjenestetilbydere, helsepersonell og helsemyndigheter når det gjelder dimensjonering og utforming av fremtidens helsetjenester.

Større vektlegging av desentraliserte tjenester er utviklingstrekk som ses både internasjonalt og i Norge, og dette er en av hovedpilarene i Samhandlingsreformen. Å legge til rette for gode tjenester i livets sluttfase er en viktig del av dette bildet. Trenden i de senere år har vært at en stadig større andel dør utenfor sykehus. Hva styrer denne trenden? Er det vesentlige forskjeller i bruken av tjenester i de siste leveårene for de som dør i og utenfor sykehus? Er forskjeller i forbruksmønster i de siste leveårene i første rekke knyttet til kjennetegn ved pasientene eller kan observerte forskjeller knyttes til forskjeller i etterspørsel- og tilbudsforhold i helse- og omsorgstjenesten? Er omsorg i livets sluttfase utenfor sykehus i tråd med pasientenes ønsker, og er kommunene rustet til å gi kvalitativt gode tjenester? Vil forskyvning i ansvar og oppgaver fra sykehus til kommunene bidra til å redusere de samlede kostnadene til helsetjenester knyttet til de siste leveår? Et godt kunnskapsgrunnlag var avgjørende for å svare på disse spørsmålene.

Prosjektet bidro til denne kunnskapsoppbyggingen gjennom kvantitative analyser av data fra sentrale helseregistre, og gjennom kvalitative analyser basert på data som innhentes gjennom intervju med pårørende og helsepersonell i tre kommuner og survey blant helsepersonell i et større utvalg av kommuner.

Sluttrapport til Norges Forskningsråd: Utilization of health care services at the end of life

Publikasjoner

Kalseth J, Halvorsen T. Health and care service utilisation and cost over the life-span: a descriptive analysis of population data. BMC Health Services Research 2020, 20(1):435. 

Kalseth J, Halvorsen T. Relationship of place of death with care capacity and accessibility: a multilevel population study of system effects on place of death in Norway. BMC Health Services Research 2020, 20(1):454. 

Kalseth, J., Anthun, K. S., & Forma, L. Health care and long-term care costs by age and proximity to death in a publicly funded universal system: A descriptive study of population data. Nordic Journal of Health Economics. 2020. https://doi.org/10.5617/njhe.7070

Forma, L., Aaltonen, M., Raitanen, J., Anthun, K. S., & Kalseth, J. Place of death among older people in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 1403494820944073. 2020.

Reneflot Anne, Kaspersen Silje L, Hauge Lars Johan, Kalseth Jorid. Use of Prescription Medication Prior to Suicide in Norway. BMC Health Serv Res, 2019 Apr 4;19(1):215. 

Paulsen Bård, Johnsen Roar, Hadder Hans. Nurses' experience with relatives of patients receiving end‐of‐life care in nursing homes and at home: A questionnaire‐based cross‐sectional study. Nurs Open. 2018 Jul; 5(3): 431–441. 

Kalseth J, Theisen OM. Trends in place of death: The role of demographic and epidemiological shifts in end-of-life care policy, Palliative Med, 2017: 0269216317691259, European Association for Palliative Care, Februar 2017.

Blog

Kalseth, Jorid; Theisen, Ole Magnus. When demography and illness trumps policy: Why Norwegians continue to die in institutions. EAPC Blog, European Association for Palliative Care, Editor's choice from Palliative Medicine, Dec. 15, 2017.

Presentasjoner

Kalseth, Jorid. Health and care service utilisation and cost in a life cycle perspective: a register data based descriptive analysis. 39th Nordic Health Economists’ Study Group Meeting; 2018-08-22--28.

Kalseth, Jorid; Anthun, Kjartan Sarheim. Health and care cost by age and proximity to death. 24th Nordic Congress of Gerontology; 2018-05-02--05.

Kalseth, Jorid; Anthun, Kjartan Sarheim. Health and care cost by age and proximity to death. The second workshop of the Nordic Network for Health Policy, Health Management, and Health Services Research; 2018-04-17--18.

Kalseth, Jorid; Halvorsen, Thomas. How resource use and institutional accessibility are tied to the place people die. A multilevel analysis of system effects in Norway. Helsetjenesteforskningskonferansen 2018, 13-14.03, Oslo, Norway.

Forma, Leena; Aaltonen, Mari; Raitanen, Jani; Anthun, Kjartan Sarheim; Kalseth, Jorid. The place of death among old people in Finland and in Norway. 38th Nordic Health Economists' Study Group, Helsinki, Finland, 23-25.08.17.

Kalseth, Jorid; Anthun, Kjartan Sarheim. End of life care trajectories – hospital inpatient care in last two years of life. ICIC17 – 17th International Conference on Integrated Care; 2017-05-08--10.

Forma, Leena; Aaltonen, Mari; Raitanen, Jani; Anthun, Kjartan Sarheim; Kalseth, Jorid. The role of primary care hospital as a place of death among old people - a cross-country comparison. Den første nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning, 2017-03-14--15.

Kalseth, Jorid; Theisen, Ole Magnus; Anthun, Kjartan Sarheim. Place of care and place of death: the frequency of hospital use prior to death and the increased importance of nursing homes in end of life care in Norway. ICIC16 - 16th International Conference on Integrated Care, Barcelona; 2016-05-23--25.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2012 - 2018

Utforsk fagområdene