Til hovedinnhold
Norsk English

Pasientkartlegging

Siden 1979 har SINTEF med fem års mellomrom gjennomført landsomfattende registreringer av pasienter i psykisk helsevern. Registreringene har omfattet samtlige pasienter i døgninstitusjoner og under privat pleie på registrerings-tidspunktene. Fra 1989 ble også pasienter under behandling ved poliklinikker og hos privatpraktiserende psykiatere/psykologer inkludert i registreringene. Forrige registrering ble gjennomført i 2007/2008.

Kontaktperson

Pasientkartlegging
Pasientkartlegging

Denne gangen skal også pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kartlegges. I hovedsak benyttes samme kartleggingsmetodikk i både PHV og TSB.

20. november i år gjennomføres kartleggingen av pasienter som er innlagt i døgnavdelinger i psykisk helsevern (PHV) og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette gjøres på vegne av Helsedirektoratet og prosjektet skal gi særlig kunnskap om:

Hvilke kommunale tjenester det er udekkede behov for i ulike regioner, hva som er årsaken til udekkede behov, hvordan samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten fungerer rundt den enkelte pasient og hvilke kjennetegn har pasienter med særlig lav behovsdekning.

Dette er i stor grad opplysninger som ikke finnes i pasientregisteret (NPR) eller i andre register og det er derfor nødvendig med en egen kartlegging.

Det er opprettet en referansegruppe for henholdsvis PHV og TSB. Blant annet er en viktig oppgave for disse å komme med gode innspill til arbeidet med å utvikle kartleggingsskjemaene som skal benyttes både innen døgnbehandling og innen poliklinikkbehandling. I referansegruppene er det med representanter fra de regionale helseforetakene, avtalespesialistene, helsedirektoratet og fra brukerorganisasjonene Mental Helse og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. I tillegg er også andre som jobber i sektorene eller har interesse for problemstillingene velkomne til å kikke på skjemautkast og kommentarer og innspill.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2012

Utforsk fagområdene