Til hovedinnhold
Norsk English

Konsekvenser av bruk av adaptiv cruisekontroll i Norge

Prosjektet skal kartlegge utbredelse, bruksmønster og konsekvenser av bruk av Adaptiv cruisekontroll i Norge.

Kontaktperson

Adaptiv cruisekontroll (ACC – også kalt autonom avstandsholder) er et førerstøttesystem som øker kraftig i bruk i både personbiler og tungbiler i Norge. Systemet bruker enten radar, laser eller LIDAR-sensorer for at kjøretøyet skal kunne redusere farten automatisk når det nærmer seg et annet kjøretøy, holde en forhåndsbestemt avstand til kjøretøyet foran og øke farten igjen til forhåndsbestemt nivå når trafikken tillater det.

På oppdrag for Statens vegvesen har SINTEF gjennomført et forskningsprosjekt om dette førerstøttesystemet, hvor hovedmålet var å skaffe et kunnskapsgrunnlag om nåværende utbredelse og bruk av ACC i Norge, konsekvensene av bruken for trafikksikkerhet og hvordan det vil påvirke trafikksystemet. I prosjektet er det gjennomført to litteraturstudier og to spørreundersøkelser for å belyse disse temaene.

Alle førerstøttesystemer er utviklet for å lette kjøreprosessen for bilføreren. En automatisering av deler av kjøreprosessen vil imidlertid påvirke både føreren og kjøretøyets fremferd, og bruk av ACC kan dermed påvirke trafikksikkerheten både positivt og negativt. Den internasjonale forskningen på trafikksikkerhetseffektene av ACC har så langt ikke bidratt til entydige konklusjoner.

Hovedkonklusjonen fra denne studien er at ACC forventes å bidra positivt til trafikksikkerheten, men at systemet også kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko ved at enkelte typer uønskede hendelser kan inntreffe. Dette dreier seg særlig om situasjoner hvor systemet mister kontakt med forankjørende bil i sving eller ved en bakketopp. Bilen kan da plutselig akselerere opp til en gitt hastighet i en situasjon hvor man egentlig ønsker lavere fart. De som er brukere av ACC i dag ser imidlertid ut til å være godt kjent med systemets begrensninger. Verken denne eller andre studier av ACC tyder på at systemet har vært en direkte årsak til trafikkulykker. I likhet med andre førerstøttesystemer er også ACC under stadig utvikling, og forbedres mtp. kjente utfordringer.

Det er likevel viktig å ta høyde for at andelen bileiere med ACC er stadig økende. Dette innebærer at andre og nye grupper bilførere får tilgang til ACC. Det er ukjent hvordan disse vil tilpasse seg systemet. Det er derfor viktig at førere som kjøper bil med ACC får informasjon om de begrensninger systemet til enhver tid har. Det bør også vurderes hvordan kunnskap om ACC og andre førerstøttesystemer skal behandles i føreropplæringen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

04.01.2012 - 31.12.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Rapport
Adaptiv cruisekontroll i Norge