Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst om bord

For den pelagiske flåten har det gjennom flere år vært en målsetning å levere en større andel av fangsten til humant konsum. Denne tilpasningen har over tid vært viktig for å øke verdiskapningen fra fisket. En sentral utfordring for videre utvikling av denne flåten vil være å utvikle enda bedre og mer skånsomme systemer og løsninger for håndtering og oppbevaring av fangsten.

Kontaktperson

Prosjektets overordnede idé er å utvikle neste generasjons skånsomme og effektive system for lasting og lossing av pelagisk fisk, ved hjelp av henholdsvis under- og overtrykk. En vitenskapelig tilnærming vil være med på å løse de nødvendige, men teknologiske utfordringene. Teknologien som brukes i dette prosjektet er hentet fra brønnbåter i havbruksnæringen, og har aldri før har blitt benyttet i fiskerinæringen. Systemet bidrar til at fangsten vil kunne håndteres på en svært skånsom måte, hvilket fører til en mulig merverdi av fangsten som effekt av høyere produktkvalitet, og en mulig høyere grad av utnyttelse av ressursene til humant konsum.

Et slik nytt laste-/lossesystemet vil også føre til at mannskapets HMS er ivaretatt på en god måte, da flere tunge operasjoner vil bli erstattet av automatiske løsninger. Dette kan igjen lette rekruteringen av mannskap i framtida. Fartøy med denne typen system er i tillegg mer fleksible og kan benyttes for eksempel i offshore-oppdrag. Dette er en stor gevinst med tanke på at fiskeriene kun foregår i 5-7 måneder av året avhengig av blant annet kvotetildelinger, ressurstilgang, værforhold.

Det er til nå investert om lag 36 mill kr i innovasjonsprosessen finansiert av rederiet Ervik & Sævik, utstyrsleverandøren MMC Tendos og ulike finansieringskilder (IN[1], FHF[2], SkatteFUNN[3] og VRI[4]). I tillegg har rederiet investert betydelig mer i dette fartøyet enn hva et tilsvarende konvensjonelt fartøy ville kostet. Det gjenstår imidlertid flere avgjørende FoU-utfordringer før systemet kan tas i bruk kommersielt. Det er kritisk at disse blir løst i nær framtid hvis innovasjonen skal bli realisert. Hvis utfordringene ikke blir løst i det ferdig bygde fartøyet vil det være stor sannsynlighet for at dette konseptet aldri vil se dagens lys igjen, da det mest sannsynlig ikke vil finnes andre redere som tar risikoen med å investere store summer i et system som ikke har vist seg å fungere.

I denne videoen kan du få mer informasjon om prosjektets fremdrift og delforsøk, samt metoder for jobbing i SINTEF.

 

Hovedmålsetning: Gjennom en vitenskapelig tilnærming, identifisere flaskehalsene og løse de nødvendige teknologiske utfordringene for å oppnå et ferdigutviklet system for neste generasjons lasting og lossing av pelagisk fisk ved hjelp av henholdsvis under- og overtrykk. Dette vil sørge for effektive prosesser, skånsom og hygienisk behandling av fangsten fra not til landanlegg og forbedret HMS for fiskerne.

 

Dette prosjektet er delt opp i 3 arbeidspakker for å nå hovedmålet.

  • AP1: Funksjonell og stabil håndtering av sugeslange (ledet av: Leif Gjelseth fra MMC Tendos AS)
  • AP2: Visualisering av strømning av lastelinjen (ledet av: Morten Bondø fra SINTEF F&H AS)
  • AP3: Trygg og effektiv trykklossing av pelagisk fisk (ledet av: Rita Sævik fra Ervik & Sævik AS)

 

 


[1] "Ny generasjon ringnotbåter-/trålere". IFU. MMC Tendos. IN prosjektnr TOTVI – 2006/012466

[2]  "Utvikling og evaluering av ombordbaserte system for håndtering av pelagisk fisk" Ervik & Sævik. Skattefunn prosjektnr 215889. " Kjølte og flytende prosesser" MMC Tendos. Skattefunn prosjektnr 206275.

[3] "Ny tankutforming og laste-/lossesystem for pelagisk fartøy". 2010-mars 2012. FHF prosjektnr 099553

[4] Søknad er sendt om forprosjekt for å etablere det søkte hovedprosjektet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2012 - 01.11.2015

Prosjekteier: Ervik & Sævik AS

Prosjektdeltakere: MMC Tendos AS og SINTEF Fiskeri og Havbruk

Finansiert av: Forskningsrådets -Marint verdiskapningsprogram

Nøkkelpunkter: Økt andel pelagisk fisk til humant konsum, mer skånsom håndtering av fangst ved lasting og lossing, bedre oppbevaring av fangst, utbedret HMS for mannskapet

Utforsk fagområdene