Til hovedinnhold
Norsk English

REFINEMENT (REsearch on FINancing systems' Effect on the quality of MENTal health care)

REFINEMENT er et stort komparativt prosjekt som har som hovedmål å beskrive modeller for finansiering av tjenester til mennesker med psykiske lidelser i Europa, og undersøke eventuelle sammenhenger mellom finansieringsmodeller og kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet i tjenestene. Resultatene fra prosjektet vil peke på beste-praksismodeller for finansiering og betaling av tjenester som kan brukes i ulike deler av Europa hvor ulike kombinasjoner av skatt, sosiale forsikringsordninger, privat forsikring og brukerbetaling danner grunnlaget for finansiering av helsetjenester. Forskjeller i struktur og kjennetegn ved finansiering av tjenester innen psykisk helse i følgende ni Europeiske land studeres: Italia, Østerrike, England, Spania, Finland, Frankrike, Romania, Estland og Norge. 

Kontaktperson

Refinement
Refinement

Psykisk helse er et prioritert politikkområde i Europa, som vist blant annet ved publiseringen av the European Pact on Mental Health and Well-being fra EU-kommisjonen i juni 2008. REFINEMENT-prosjektet har sin bakgrunn i behov for sammenligning av de forskjellige systemene for finansiering av tjenester til mennesker med psykiske lidelser i Europa, sammenholdt med kjennetegn ved tjenestetilbudet, for å fremme kunnskap om hvordan finansieringssystemer kan brukes til å understøtte utvikling av kvalitativt gode og effektive tjenester.

Prosjektet skal:

  1. Kartlegge og beskrive struktur og kjennetegn (inklusive insentiver) ved finansieringssystemer for psykisk helse i Europa
  2. Gjennom en detaljert kartlegging av de ni systemene beskrive ulike kvalitative aspekter ved tjenestetilbudet sett i forhold til kjennetegn ved finansieringssystemer
  3. Gjennom en detaljert kartlegging av de ni systemene beskrive typiske pasientforløp gjennom tjenestesystemene for mennesker med psykiske lidelser sett i forhold til kjennetegn ved finansieringssystemer
  4. Basert på (1)-(3), beskrive finansieringsmodeller, herunder insentivstrukturer, som understøtter målene om effektive tilgjengelige og kvalitativt gode tjenester.

Prosjektet gjennomføres ved en blanding av kvantitative og kvalitative analyser i de 9 landene. For å sikre at sammenligning av ulike finansierings- og tjenestesystemer baseres på sammenlignbare data utvikler prosjektet flere nye kartleggingsverktøy som blant annet omfatter finansiering- og betalingssystemer, struktur, organisering, ressurser, pasientforløp og kvalitet innen helse- og omsorgstjenester. Prosjektet vil utvikle en beslutningsmanual for å veilede beslutningstakere når det gjelder utforming av gode finansierings- og betalingsmodeller for å nå ulike helsepolitiske mål knyttet til blant annet tilgjengelighet, effektivitet og kvalitet.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Les mer
For nærmere beskrivelse av prosjektet se prosjektets hjemmeside

 

Finansiering
EUs 7. rammeprogram (7FP). Hører inn under Særprogrammet "Samarbeid" – tema "Helse": HEALTH.2010.3.2-1: Financing systems' effect on quality of health care.

 

Prosjektetet ledes av
University of Verona, Italia (prosjektkoordinator)

 

Samarbeidspartnere
Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Østerrike
London School of Economics and Political Science, Storbritannia
Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, Finland
Asociacion Cientifica Psicost, Spania
University of Tartu, Estland
Université Paris XII – Val de Marne, Frankrike
Institutul de Prognoza Economica, Romania 

Utforsk fagområdene