Til hovedinnhold
Norsk English

FRAM

- Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger

Kontaktperson

Formålet med FRAM var å vise hvordan kraftselskaper kan anvende et fremtidsrettet analysemiljø for beslutninger innen vedlikehold og reinvesteringer for vannkraft og vindkraft. Basis var "world class" metoder, verktøy og datagrunnlag fra blant annet tidligere FoU-prosjekter. I prosjektet inngikk storskala utprøving hos flere selskaper.

Nytteverdi

Vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen kraftproduksjon må baseres på:

  • analyse og vurdering av teknisk tilstanddriftserfaringer
  • informasjon om svikt/feil
  • vedlikeholdskostnader (historiske data og forventet utvikling framover)
  • risiko og forventet nytteverdi av aktuelle tiltak

Dette krever at selskapene har et etablert teknisk-økonomisk analysemiljø for beslutningsorientert analyse og dokumentasjon av vedlikeholds- og reinvesteringsbehov.

Optimale vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger betyr mye for lønnsomhet, sikkerhet og miljø i kraftbransjen. Prosjektet skal bidra til at kraftselskapene kan realisere potensialet som ligger i resultatene fra mange års FoU ved å demonstrere hvordan et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen kraftproduksjon kan bygges opp basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.a. tidligere prosjekter. Disse skal tilpasses beslutningsprosessen og vedlikeholdssystemene som benyttes. Erfaringer fra utprøving og opplæring i tidligere prosjekter viser nemlig at mangelfull tilpasning begrenser anvendelsen og nytten i betydelig grad.

Kraftselskapene må etablere analysemiljø med ressurser, prosedyrer, roller og kompetanse for å sikre at metoder og verktøy brukes på en effektiv måte. Prosjektet tilbyr en FoU-arena der denne utfordringen kan løses av forskere, brukere og leverandører i fellesskap.

Basert på utprøvingen av metoder og verktøy på reelle case skal det gjøres en sammenlignende vurdering av hvordan ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende analyseoppgaver innenfor sine rammer vedrørende world class analysemiljø. Dette kan gi viktige impulser til kraftbransjen.

Resultatformidling gjennom etterutdanningskurs med eksamen og studiepoeng gjør at kraftselskapene får tilgang til resultatene fra prosjektet innenfor en ramme som legger vekt på analytisk løsningsmetodikk, praktisk anvendelse og faglig kvalitet.

Deltakere

Agder Energi Produksjon, BKK Produksjon, E-CO Vannkraft, EB Kraftproduksjon, Eidsiva Vannkraft, E.ON Vattenkraft Sverige, Fortum, Norsk Hydro, Lyse Produksjon, NTE Energi, Otra Kraft, Skagerak Kraft, SKS Salten Kraftsamband, SN Power, Statkraft Energi, Vattenfall, Østfold Energi, ELFORSK, Energi Norge

Publisering

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2013

Utforsk fagområdene