Til hovedinnhold
Norsk English

Green Activity Zones (GAZ)

Hovedmålsettingen til Green Activity Zones (GAZ) er å utvikle og evaluere et system for planlegging og gjennomføring av mer energieffektiv og miljøvennlig godstransport med bil i grønne soner (lavutslippssoner).

Grunntanken er at den avgiften som betales skal være basert på kjøretøyets virkelige aktivitet inne i sonen. Grunnlaget for beregning av avgiften er en kontinuerlig beregning av utslipp fra kjøretøyet.

En kjøretøyenhet vil kontinuerlig registrere nødvendig inngangsparametre og beregne utslippet. Føreren vil få umiddelbar tilbakemelding på sitt kjøremønster. En slik applikasjon vil kunne gi et mer rettferdig system for avgiftsinnkreving og incitament til næringstrafikken mht både å redusere kostnadene sine, og å kunne dokumentere sin miljøprofil i konkurranse med andre transportører.

Prosjektet vil gi bedre kunnskapsgrunnlag om hvilke teknologiske løsninger og beregningsmetoder som finnes, på hvilken måte dette kan utnyttes og hva som eventuelt må nyutvikles for at GAZ skal kunne realiseres.

 

Utfordringer

Den overordnede forskningsutfordringen i prosjektet er å utvikle et system som bidrar til mer rettferdig fordeling av kostnader for næringslivets transporter i lavutslippssoner og som gir incitament til næringstrafikken mht både å redusere kostnadene sine og kunne dokumentere sin miljøprofil i konkurranse med andre transportører
Teknologisk vil utfordringen bestå i å integrere eksisterende teknologi i et nytt produkt (GAZ) som kan implementeres i eksisterende ITS-applikasjoner ombord i kommersielle kjøretøy. På brukersiden vil utfordringen være hvordan avgiften må beregnes og presenteres for å oppnå miljøvennlig adferd. GAZ vil gi tilgang til nye datatyper. Hvordan kan myndighetene og transportørene utnytte dette i transportplanleggingen?
En viktig del av dette KMB-prosjektet vil være oppbygging av kompetanse hos forskningsmiljøene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2010 - 31.12.2011