Til hovedinnhold
Norsk English

iNTeg-Risk

Tidlig oppdagelse, overvåking og integrert styring av risiko som oppstår relatert til ny teknologi. Prosjektet tar for seg håndtering av nye typer industrirelatert risiko, for eksempel knyttet til nanoteknologi. Målet har vært å komme frem til en felles europeisk (EU) måte å håndtere denne type risiko på som balanserer hensynet til å få innovasjon ut i markedet hurtig, men uten unødig risiko for allmennheten.

Kontaktperson

Prosjektet er et EU-prosjekt i 7. rammeprogram, som har blitt koordinert av European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-VRi) i Stuttgart, Tyskland, hvor også SINTEF er medlem, se prosjektets hovednettside www.integrisk.eu-vri.eu. Prosjektet ble initiert via European Technology Platform for Industrial Safety (ETPIS), og har hatt 87 partnere, 431 prosjektdeltakere og et budsjett på 19.3 million Euro.

SINTEF har hatt en sentral rolle i prosjektet som medlem i hovedstyret av prosjektet og deltaker i 17 ulike prosjektoppgaver. SINTEF har hatt et budsjett på 631.225 Euro. Den største enkeltoppgaven til SINTEF har vært å lede én av 17 representative anvendelser – fjernovervåket offshorevirksomhet i miljøsensitive områder – i nært samarbeid med blant annet Eni Norge og deres utbyggingsprosjekt Goliat i Barentshavet.

Problemstillingen har vært hvordan man skal håndtere nye typer industrirelatert risiko, som balanserer hensynet til å få innovasjon ut i markedet hurtig, samtidig som dette ikke skaper unødig risiko for allmennheten. Dette er illustrert i figur 1.

 

 

Figur 1  Balansering av risiko og nytte

 

Løsningen er utvikling av et nytt rammeverk for risikostyring av nye typer industrirelatert risiko (iNTeg-Risk Emerging Risk Management Framework – ERMF), som består av en 10-trinns prosess som vist i figur 2.

 

 

Figur 2  iNTeg-Risk ERMF – 10-trinns prosess

 

For å komme frem til løsningen har vi i prosjektet hatt en kombinert ovenfra-og-ned ("top-down") og nedenfra-og-opp ("bottom-up") tilnærming. Alle aktuelle eksisterende standarder og rammeverk for risikostyring har blitt gjennomgått for å komme frem til krav og elementer som bør inngå i det nye rammeverket. Her har spesielt ISO 31000 standarden og rammeverket til IRGC (International Risk Governance Council) gitt viktig input. Samtidig har det blitt arbeidet med 17 representative anvendelser (hovedsakelig eksempler på nye typer industrirelatert risiko) for utvikling av metoder, verktøy og retningslinjer. Tilnærmingen er illustrert i figur 3.

 

 

Figur 3  Prosjektets tilnærming – kombinert "Top-Down" og "Bottom-Up"

 

Et av resultatene fra prosjektet, som beskriver løsningen og hvordan den skal brukes, er en pre-standard (CEN Workshop Agreement dokument), hvor SINTEF har hatt en "Co-Chairman" rolle.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2008 - 2013

Om prosjektet

Kort prosjektpresentasjon

 

Personer ved SINTEF og NTNU som har deltatt/bidratt i prosjektet:

 • Knut Øien, SINTEF/NTNU
 • Lars Bodsberg, SINTEF
 • Solfrid Håbrekke, SINTEF
 • Fred Størseth, SINTEF
 • Ranveig K. Tinmannsvik, SINTEF
 • Nicola Paltrinieri, SINTEF
 • Camilla Knudsen Tveiten, SINTEF (nå Proactima)
 • Ingrid B. Utne, SINTEF (nå NTNU)
 • Jørn Vatn, NTNU
 • Mary Ann Lundteigen, NTNU
 • Stein Haugen, NTNU

Utforsk fagområdene