Til hovedinnhold

Uno

Uno

Eksterne brukere til SINTEFs SharePoint arbeidsrom

Her finner du svar på vanlige spørsmål for deg som ekstern bruker som skal logge på SINTEFs SharePoint-løsning (UNO).

Når noen fra SINTEF har delt et arbeidsrom eller en mappe med deg, vil du motta en e-post med link inn til området som er delt:

Hvis du ikke kommer direkte inn ved å trykke på linken, finnes det her flere tips for å komme videre.
Steg-for-steg-veiledning for å opprette en bruker følger lengre nede på denne siden.

Feilmelding: "Det fungerte ikke"

Hvis du møtes av en side som sier at du ikke har tilgang, tross at du har fått link til et område, kan du bruke linken i teksten for å komme videre:

Bruk linken "Klikk her for å logge på dette området med en annen konto" og prøv fremgangsmåten beskrevet i dette dokumentet.

Intern automatisk pålogging i nettleseren som gir feilmelding

Noen ganger oppleves det at egne innstillinger i nettleseren kommer i konflikt med forsøket på å logge på eksternt. Da kan det hjelpe å i stedet bruke det som kalles inkognito nettleser-modus. I Chrome finner du dette ved å trykke på de tre små prikkene bak URL-feltet på høyre side. I Internet Explorer heter det InPrivate Browsing og nås fra innstillinger-knappen, under Privacy.

Gjentatte spørsmål om engangskode

Hvis du stadig får spørsmål om engangskode, og vil slippe dette, kan du opprette en bruker som alternativ for pålogging i stedet. Det kan du gjøre ved å gå på http://signup.live.com og lage en Microsoft-konto der. Du vil da kunne bruke linken du allerede har fått tilsendt, men nå uten engangskode hver gang. 

Hva er egentlig en Microsoft-konto?

Det er lett å bli forvirret av begrepsbruken, men en Microsoft-konto er egentlig bare en bruker du oppretter der du knytter din e-postadresse mot et passord for å logge på. Det fungerer altså på samme måte som når du logger på hvilken-som-helst tjeneste eller nettbutikk på internett. Det har ikke noen sammenheng med om du har en intern Microsoft-lisens i bedriften du jobber i, men opprettes helt uavhengig av denne. 

Hvordan finner jeg tilbake til arbeidsrommet jeg er invitert til?

Du kan lagre arbeidsrommet som en favoritt-side i nettleseren hvis du ønsker å finne tilbake til det på en enkel måte, uten å bruke linken du fikk i e-posten.

Hvis du har fått tilgang til et dokument eller en mappe, og bruker OneDrive fra før, kan du se i "Dokumenter delt med meg" i OneDrive for å finne igjen det du har fått tilgang til.

Pålogging - steg-for-steg

Her er en steg-for-steg-beskrivelse av hvordan du logger på, eller oppretter konto hvis du trenger det. 
Når du åpner linken til området som er delt, får du to påloggingsalternativer:

Microsoft-konto brukes hvis du ikke har Office 365 fra før.
Organisasjons-konto brukes hvis e-postadressen din er knyttet til Office365. Da bruker du den samme pålogging som du bruker på PC-en.

Hvis du er usikker på om du har en Microsoft-konto, kan du skrive inn e-postadressen din for å sjekke:

Hvis e-postadressen ikke er knyttet til Microsoft får du beskjed om dette.

Hvis du ikke har en Microsoft-konto, trykker du på Opprett konto for å gå videre.

Angi et passord som består av minst åtte tegn. I neste steg vil du bli bedt om å fylle ut litt informasjon om deg selv.
Når dette er utført vil du motta en e-post for å bekrefte opprettelsen av kontoen.
Bekreft opprettelsen av brukeren med denne linken:

Da er du i gang, bare trykk OK!

 

Sikkerhet og personvern ved samarbeid i SINTEFs SharePoint-løsning

SINTEF bruker SharePoint Online for å samhandle internt og eksternt. Det betyr at dokumenter, filer og annet lagres i Microsofts skyløsninger - i datasentre plassert i Irland og Nederland. Det benyttes ikke datasenter i USA eller andre land utenfor EU/EØS.

External members in SINTEF SharePoint room

Frequently asked questions about how to logon to SINTEFs SharePoint sites (Uno)

When a SINTEF employee shares a SharePoint site or folder with you, you will receive an e-mail with a link to the logon page:

It the link doesn't direct you into the site, you can find several tips here to proceed.
Scroll further down on this site to find a step-by-step user guide for how to set up a new Microsoft account.

Error message: That didn't work

If you are met with a page that say that you don't have access, even though you use the link you have got, you can use the link in the text: "Click here to sign in with a different account" to proceed:

With this link, you should be able to move on and sign in to SINTEF's SharePoint Sites. 

Internal settings in the browser that gives error

Sometimes your internal organization settings gets in conflict with the attempt to logon externally. If so, it can be easier to use an "incognito" browser. In Chrome, you find this under the three little dots on the right side of the URL field, in Internet Explorer it is called "InPrivate Browsing" and is found under Settings – Privacy.

Repeatedly asked about verification code

If you repeatedly are asked to enter a verification code, and would rather not, you can create a Microsoft account which is used to sign in instead. Go to https://signup.live.com and create an account. You will be able to use the invitation link already received, but now without entering a code every time you sign in.

What is a Microsoft account anyway?

It is easy to be confused by the labels used, but a Microsoft account is really just an user – you connect your e-mail address with a password and uses this to sign in. It's like any other service or store on the Internet. It has really nothing to do with whether or not you have an Microsoft licence in your company, but is created independently from this.

How do I find my way back to the site I'm invited to?

You can save the site as a favourite in your browser if you want to be able to find your way back without opening the e-mail with the link to the site.

If you have access to a file or a folder, and you use OneDrive for Business, you can also find the document/folder in OneDrive under Shared with me.

Signing in – step-by-step:

Here is a step-by-step tutorial to signing in or creating an account to access Uno (SINTEF's SharePoint sites):

After you open the link to the site that is shared with you, you will get two different options for logging on:

  • Choose Microsoft account if you don't have a Office365 account.
  • If the e-mail address the invitation was sent to is connected to Office365, choose the Organizational account. Login information will be the same as logging in to your computer/unit.

If you are unsure about having an Microsoft account, you can try to insert your e-mail address to check. If you do not have an account, you will be notified about this.

Login window

If you haven't got an account, you will get the following message:

1) Click "Create account!"

2) Create a password for your new account (the password must consist of minimum eight characters and at least two of the following: uppercase letters, lowercase letters, numbers and symbols)

3) Fill in information

4) When you have added the details, click next.

5) You will receive an e-email to confirm your details. You are now ready to access the SharePoint room/folder/file that was shared with you.

 

Security and data protection with use of SINTEF's SharePoint platform

SINTEF uses SharePoint Online for collaborative sharing of data both internally and externally. Documents, files and other data are stored on Microsoft's cloud platform, in data centres in Ireland and Netherlands. Data centres in the USA or other countries outside of the EU/EEA are not used.